Tag Archives: suriname

Longrider

God?

Bestaat er een goddelijk wezen?

Menselijke scheppingen of creaties hebben allemaal een intelligente oorzaak (veroorzaker), de mens zelf. Naast menselijke scheppingen\creaties is er echter ook sprake van scheppingen en creaties waarvan de mens niet de oorzaak is. Dit zijn de scheppingen welke de mens is komen aantreffen. Deze zouden dan,logischerwijs bezien,  ook intelligentie als oorzaak moeten hebben omdat dit bij alle menselijke scheppingen het geval is. Omdat dit bij alle (menselijke) scheppingen\creaties het geval is, is er sprake van een principe of een steeds terugkerende wetmatigheid.

Logisch bezien moet er een dergelijk wezen (God of Godheid) bestaan, omdat elke schepping een intelligente oorzaak heeft, dus dan ook de niet menselijke scheppingen en creaties. Dit is nogmaals hetgeen mensen zijn komen aantreffen en dat reeds bestond voor de mens of ontstaat tijdens de aanwezigheid van mensen , waar zij echter niet de veroorzaker van zijn.

brain-imageGeen enkele menselijke schepping is uit zichzelf (lees toevallig) ontstaan maar heeft menselijke intelligentie als grondoorzaak. Het is dan onlogisch om vervolgens te veronderstellen, dat niet menselijke scheppingen of creaties, hetgeen wij als mens zijn komen aantreffen, dat niet hebben, of anders gezegd niet intelligentie als oorzaak hebben.

Intelligentie waar mensen over beschikken, verzet zich tegen een dergelijke stelling omdat dit juist, vanwege het ontbreken van logica,  niet getuigd van intelligentie . Intelligentie volgt altijd logica. De kunst is ,om de altijd aanwezige logica, in absolute zin te ontdekken met betrekking tot een respectievelijk onderwerp.

Het is onlogisch om te veronderstellen dat wanneer vaststaat dat (alle menselijke) scheppingen het gevolg zijn van toepassen van intelligentie, om dan ervan uit te gaan dat alle andere scheppingen of creaties (die welke de mens is komen aantreffen en waarvan de mens niet de oorzaak is), het gevolg zijn van toeval en niet van intelligentie.

Als menselijke scheppingen of creaties voortkomen uit intelligentie dan geldt dat ook voor niet menselijke scheppingen. Dat is een logischere veronderstelling dan het omgekeerde.

Menselijke creaties of scheppingen

vgf
menselijke schepping

Kan een auto bijvoorbeeld, vanaf het verkrijgen van de grondstoffen voor het vervaardigen van een autoband, en letterlijk alle processen daartussenin (inclusief ook het verkrijgen van alle daarvoor benodigde grondstoffen), tot uiteindelijk een complete en functionerende auto , toevallig ontstaan?

Dat al hetgeen dat daarvoor nodig is, bekend is, verzameld wordt , en vervolgens gevormd en  geconstrueerd word, zodanig dat het eindresultaat een volledig functionerende auto is, kan alleen tot stand komen door middel van intelligentie dat kan niet toevallig ontstaan. Al de grondstoffen die aan de orde zijn om tot een functionerende auto te geraken zullen niet uit zichzelf ontstaan, dan samenkomen, zichzelf passend vormen , en dan geordend  samenvoegen, alleen bewustzijn die intelligentie toepast kan dit bewerkstelligen.

suriname - een prachtig land - keep it that way
Niet menselijke schepping

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet menselijke scheppingen of creaties

Waarom zou achter een melkwegstelsel haar ontstaan en haar werking, of achter het proces van bijvoorbeeld fotosynthese of de koolstofkringloop dan geen intelligentie schuilgaan als bedenker en instandhouder van systemen en principes, waardoor deze creaties \scheppingen (systemen) konden ontstaan (of niet ontstaan in hun huidige vorm). Dit zijn veel complexere , verreikende en diepgaandere processen dan het tot stand komen van een auto, maar die zouden dan toevallig ontstaan zijn. Dat is opnieuw, een onlogische gedachte.

Veel waarschijnlijker is het dat ook achter niet menselijke scheppingen of creaties een intelligentie, een  intelligente wens ,wil ,wezen, aanwezigheid of schepper als grondoorzaak schuilgaat. Het betreft dan wel intelligentie welke functioneert op een ander niveau van bewustzijn dan de mens, hetgeen gelet op de aard , omvang en diepgang van de scheppingen van beiden.

Dit wezen zou dan, als grondoorzaak van alle niet door mensen geschapen of gecreëerde dingen,  ook de grondoorzaak zijn van mijzelf als mens.

lad
lichaam & geest

Het maakt voor de vaststelling van dit wezen in deze niet uit, hoe men de mens wil beschouwen , alleen als lichaam, als lichaam en geest of alleen geest, er gaat een intelligente oorzaak achter die beschouwing schuil.

Het maakt ook niet uit hoe men dit wezen wenst te noemen, met een specifieke eigennaam, met de soortnaam als eigennaam (de enige – ware – god), of met de soortnaam een godheid , het gaat erom als dit wezen bestaat of niet bestaat en uitgaande van logica moet een dergelijk wezen bestaan.

Het feit dat er  scheppingen of creaties bestaan waarvan de mens niet de oorzaak is wijst erop dat er , buiten de mens, een ander scheppend wezen of wezens bestaan omdat scheppingen en creaties ,intelligent bewustzijn als (grond) oorzaak hebben. Onze eigen creaties en scheppingen als mens zijn daar het bewijs van.

Longriders

Voor mij is het concept van God of een goddelijk wezen, of goddelijke wezens,  gebaseerd op het bovenstaande en in algemene zin  , geen zinloos concept. Het bestaan van niet menselijke intelligentie  is , voortkomend uit logica, voor mij waarheid. Dat concept moet in absolute zin alleen geformuleerd en gedefinieerd worden om vast te stellen wie of wat God is. Tijdens de vaststelling daarvan is er ook automatisch sprake van vaststelling en definiëring van al het andere omdat deze allen (lees alle andere dingen)dit wezen als grondoorzaak hebben.

Mijn innerlijke beleving van de mens als (een)  Longrider is ontstaan gedurende bovenstaand bewustzijnsproces en de  speurtocht of the long ride naar mijn wortels (of onze wortels) neemt vanaf dit punt pas werkelijke een aanvang.

Longriders

Longriders

 

 

 

 

 

 

 

2 + 2 = 5

Welkom (Waarheid),

Dit blog vanuit Suriname is een weergave van gedachten aanwezig in mijn bewustzijn. Een daarvan betreft  gedachten aangaande mijn (werkelijke) wortels als mens.

De gedachten en antwoorden van eerdere of andere speurders ,of de volgelingen van die speurders, die zijn en worden aangereikt ,zijn ,als ik aan de hand van logische wetmatigheden deze overweeg , onjuist en niet waar. De (mijn) speurtocht betreft andere wortels , dan die welke het christendom , in mijn geval, (of andere – huidige – religiën), of andere – ideologische – concepten,  mij proberen voor te houden.

De speurtocht betreft hetgeen in absolute zin waar is met betrekking tot mijn zelf.

vf
vf

Wat is waar en wat is niet waar?

De  speurtocht kan eindigen bij dit, (het) fysieke – menselijke – lichaam, of voorbij dit punt – in bewustzijn – gaan. Een van deze twee moet waar zijn. Of wij zijn het lichaam of wij zijn de bewoners van het lichaam. Wat waar is zal bepaald moeten worden door het toepassen van logische wetmatigheden op materiële onderwerpen en abstracte onderwerpen. 

De logische wetmatigheden moeten dan alleen maar gevolgd worden naar dat waarheen zij leiden, om hetgeen te vinden wat in absolute zin waar is, ongeacht wat dit is en ongeacht de implicaties van hetgeen, dat als waar naar voren komt of is gekomen.

Waarheid

Het gaat mij niet om de waarheid want dit is altijd een relatieve waarheid, afhankelijk van iets anders waar het zijn waarheid aan ontleend en waar het dus van afhankelijk is.Het gaat mij om waarheid, dat wat zichzelf aan de hand van logische wetmatigheden aandient als waar en daardoor in absolute zin waar is.

Waarheid moet aan de hand van logische wetmatigheden in het bewustzijn, vanzelf  als waar naar voren komen.  Dit kan alleen aan de hand van vrij en onbegrensd, objectief  denken, gebaseerd op wetmatigheden van logica,  omdat absolute waarheid alleen op die manier gevonden kan worden.

waarheid
waarheid

Onvrijheid (Onvrij denken), begrenzing door derden ,   heeft geen waarheid – in absolute zin- tot gevolg ,omdat onvrijheid logische vragen zal onderdrukken. Deze waarheden zijn (af)gedwongen  waarheden en daardoor relatieve waarheden.

Begrensdheid (zelfverkozen onvrijheid) zal eveneens niet tot waarheid in absolute zin leiden. Grenzen mogen dan namelijk niet overschreden worden waardoor logische vragen die gesteld moeten worden niet gesteld of vermeden zullen worden. Deze waarheden komen geforceerd tot stand vanwege de begrenzing welke waarheid in een bepaalde onlogische richting forceert.

Objectiviteit is eveneens een vereiste om waarheid te vinden omdat er anders begrenzing (vanwege voorkeuren of antipathieën) zal optreden.

Waarheid hoeft niet speciaal (in eerste instantie) ,in fysieke\materiële\werkende  zin aangetoond te worden om waar te zijn. Als een concept – in abstracte zin – sluitend is, dus in theorie , gebaseerd op logica, volledig waar is, is dit ook waarheid in absolute zin.

De huidige (zogenaamde absolute) waarheden, zowel de spirituele (geestelijke) , misschien het boeddhisme en sommige concepten van het hindoeïsme uitgezonderd, als de materiële of wereldse (inclusief de – huidige -wetenschappelijke), zijn voor mij , gerelateerd aan mijn speurtocht , onbevredigend (lees , in absolute zin niet waar).

Hun waarheden omvatten concepten, welke volgens de wetmatigheden van logica, gerelateerd aan het absolute als begrip, onjuist zijn. Zij voldoen daarom niet aan een voorwaarde om in absolute zin waar te – kunnen – zijn.

Het absolute of het volmaakte van hun waarheid is, aan de hand van logica,  volgens hun eigen concepten namelijk niet absoluut of volmaakt.

In hun concepten is het absolute of volmaakte niet objectief maar subjectief , ook dit is echter strijdig met volmaaktheid en het absolute als begrip.

Waarheid in absolute zin zal  via deze routes verborgen blijven, desondanks presenteert men dit als waarheid.

 

de
denker & zoeker

Wat waar is moet voldoen aan het criterium van objectiviteit en het moet voldoen aan de wetmatigheden van logica en het moet niet gebonden zijn aan grenzen.

Het eindresultaat zal anders zijn dat 2 + 2 gelijk zal zijn aan 5, met andere woorden ,de uitkomst zal onjuist zijn, of nog anders gezegt,  onwaarheid of relatieve waarheid zal zich voordoen (gepresenteerd worden) als  absolute waarheid.De uiteindelijke uitkomst zal in absolute zin uiteindelijk geen waarheid maar dwaling gerelateerd aan het absolute. De uitkomst zal niet zijn dat 2 + 2 gelijk is aan vier, maar aan vijf. Het begin van dwaling en de continuering van dwaling.

2+2 = 5 by Radiohead

 

Question everything

Onvrij en begrensd denken kan nooit tot waarheid leiden omdat logische vragen niet gesteld kunnen of mogen worden.Dit vanwege onvrijheid , opgelegd door derden, met betrekking tot het ontwikkelen van bewustzijn of vanwege (vrijwillige) begrenzing van bewustzijn (het geloven), waardoor waarheid ook niet gevonden zal of kan worden, of wel gevonden is maar niet als zodanig herkend zal worden. Zolang er nog vragen te stellen zijn is waarheid in absolute zin niet gevonden. In beide bovengenoemde gevallen is dit aan de orde omdat vragen die gesteld moeten worden niet gesteld zullen worden waardoor (absolute) waarheid verborgen zal blijven.

Waarheid in absolute zin, is voor mij datgene ,wat aan de hand van logische wetmatigheden, in het bewustzijn naar voren komt als antwoord, ongeacht wat dit antwoord en haar verdere implicaties zijn.

Het gaat mij alleen om hetgeen in absolute zin waar is omdat dit waarheid van een blijvend karakter is. Relatieve waarheid (of de waarheid) ,is afhankelijke waarheid en voldoet daardoor niet aan een vereiste aangaande logica, namelijk dat er sprake moet zijn van onafhankelijkheid en objectiviteit.  Relatieve waarheid is gelieerd aan de verkondiger van die waarheid en daardoor niet absoluut waar. Die waarheid is niet de uitkomst van logica ,maar de uitkomst van de mening van de verkondiger van die waarheid.  Bij relatieve waarheid is er altijd sprake van onbeantwoorde vragen welke door logische wetmatigheden worden aangedragen.

Mijn speurtocht heeft echter te maken met datgene wat altijd en overal waar is, onafhankelijk van elk ander ding.

God

Daarvoor neem ik als vertrekpunt het concept van God of een Godheid, een in absolute zin volmaakt wezen ,of anders gezegd een wezen dat van zichzelf in absolute zin geen onvolmaaktheid kent als eigenschap.

Het concept van God, goden of een godheid, is hetgeen gelijk staat aan wat absolute waarheid zou moeten zijn.

Het vertrekpunt had evengoed, de mens zelf, wetenschap, de dood, atheïsme of elk ander facet van het leven zelf ,in algemene zin, kunnen zijn. Het zal toch allemaal leiden naar het concept van God, Goden of een goddelijk wezen , en de vraag als dit wezen – van waarheid (gebaseerd op het concept van God ) -, gebaseerd op absolute waarheid ,wel of niet bestaat.

Die vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden omdat al het andere hieraan (het antwoord) gerelateerd is.

Longrider 

2 + 2 = 5 Lyrics – Radiohead

Are you such a dreamer
To put the world to rights
I’ll stay home forever
Where two and two always makes a five
I’ll lay down the tracks
Sandbag and hide
January has April showers
And two and two always makes a five
It’s the devil’s way now
There is no way out
You can scream and you can shout
but It is too late now
Because you have not been
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention

 

Yeah I feel it, I needed attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention