Tag Archives: kunst

Longrider

God?

Bestaat er een goddelijk wezen?

Menselijke scheppingen of creaties hebben allemaal een intelligente oorzaak (veroorzaker), de mens zelf. Naast menselijke scheppingen\creaties is er echter ook sprake van scheppingen en creaties waarvan de mens niet de oorzaak is. Dit zijn de scheppingen welke de mens is komen aantreffen. Deze zouden dan,logischerwijs bezien,  ook intelligentie als oorzaak moeten hebben omdat dit bij alle menselijke scheppingen het geval is. Omdat dit bij alle (menselijke) scheppingen\creaties het geval is, is er sprake van een principe of een steeds terugkerende wetmatigheid.

Logisch bezien moet er een dergelijk wezen (God of Godheid) bestaan, omdat elke schepping een intelligente oorzaak heeft, dus dan ook de niet menselijke scheppingen en creaties. Dit is nogmaals hetgeen mensen zijn komen aantreffen en dat reeds bestond voor de mens of ontstaat tijdens de aanwezigheid van mensen , waar zij echter niet de veroorzaker van zijn.

brain-imageGeen enkele menselijke schepping is uit zichzelf (lees toevallig) ontstaan maar heeft menselijke intelligentie als grondoorzaak. Het is dan onlogisch om vervolgens te veronderstellen, dat niet menselijke scheppingen of creaties, hetgeen wij als mens zijn komen aantreffen, dat niet hebben, of anders gezegd niet intelligentie als oorzaak hebben.

Intelligentie waar mensen over beschikken, verzet zich tegen een dergelijke stelling omdat dit juist, vanwege het ontbreken van logica,  niet getuigd van intelligentie . Intelligentie volgt altijd logica. De kunst is ,om de altijd aanwezige logica, in absolute zin te ontdekken met betrekking tot een respectievelijk onderwerp.

Het is onlogisch om te veronderstellen dat wanneer vaststaat dat (alle menselijke) scheppingen het gevolg zijn van toepassen van intelligentie, om dan ervan uit te gaan dat alle andere scheppingen of creaties (die welke de mens is komen aantreffen en waarvan de mens niet de oorzaak is), het gevolg zijn van toeval en niet van intelligentie.

Als menselijke scheppingen of creaties voortkomen uit intelligentie dan geldt dat ook voor niet menselijke scheppingen. Dat is een logischere veronderstelling dan het omgekeerde.

Menselijke creaties of scheppingen

vgf
menselijke schepping

Kan een auto bijvoorbeeld, vanaf het verkrijgen van de grondstoffen voor het vervaardigen van een autoband, en letterlijk alle processen daartussenin (inclusief ook het verkrijgen van alle daarvoor benodigde grondstoffen), tot uiteindelijk een complete en functionerende auto , toevallig ontstaan?

Dat al hetgeen dat daarvoor nodig is, bekend is, verzameld wordt , en vervolgens gevormd en  geconstrueerd word, zodanig dat het eindresultaat een volledig functionerende auto is, kan alleen tot stand komen door middel van intelligentie dat kan niet toevallig ontstaan. Al de grondstoffen die aan de orde zijn om tot een functionerende auto te geraken zullen niet uit zichzelf ontstaan, dan samenkomen, zichzelf passend vormen , en dan geordend  samenvoegen, alleen bewustzijn die intelligentie toepast kan dit bewerkstelligen.

suriname - een prachtig land - keep it that way
Niet menselijke schepping

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet menselijke scheppingen of creaties

Waarom zou achter een melkwegstelsel haar ontstaan en haar werking, of achter het proces van bijvoorbeeld fotosynthese of de koolstofkringloop dan geen intelligentie schuilgaan als bedenker en instandhouder van systemen en principes, waardoor deze creaties \scheppingen (systemen) konden ontstaan (of niet ontstaan in hun huidige vorm). Dit zijn veel complexere , verreikende en diepgaandere processen dan het tot stand komen van een auto, maar die zouden dan toevallig ontstaan zijn. Dat is opnieuw, een onlogische gedachte.

Veel waarschijnlijker is het dat ook achter niet menselijke scheppingen of creaties een intelligentie, een  intelligente wens ,wil ,wezen, aanwezigheid of schepper als grondoorzaak schuilgaat. Het betreft dan wel intelligentie welke functioneert op een ander niveau van bewustzijn dan de mens, hetgeen gelet op de aard , omvang en diepgang van de scheppingen van beiden.

Dit wezen zou dan, als grondoorzaak van alle niet door mensen geschapen of gecreëerde dingen,  ook de grondoorzaak zijn van mijzelf als mens.

lad
lichaam & geest

Het maakt voor de vaststelling van dit wezen in deze niet uit, hoe men de mens wil beschouwen , alleen als lichaam, als lichaam en geest of alleen geest, er gaat een intelligente oorzaak achter die beschouwing schuil.

Het maakt ook niet uit hoe men dit wezen wenst te noemen, met een specifieke eigennaam, met de soortnaam als eigennaam (de enige – ware – god), of met de soortnaam een godheid , het gaat erom als dit wezen bestaat of niet bestaat en uitgaande van logica moet een dergelijk wezen bestaan.

Het feit dat er  scheppingen of creaties bestaan waarvan de mens niet de oorzaak is wijst erop dat er , buiten de mens, een ander scheppend wezen of wezens bestaan omdat scheppingen en creaties ,intelligent bewustzijn als (grond) oorzaak hebben. Onze eigen creaties en scheppingen als mens zijn daar het bewijs van.

Longriders

Voor mij is het concept van God of een goddelijk wezen, of goddelijke wezens,  gebaseerd op het bovenstaande en in algemene zin  , geen zinloos concept. Het bestaan van niet menselijke intelligentie  is , voortkomend uit logica, voor mij waarheid. Dat concept moet in absolute zin alleen geformuleerd en gedefinieerd worden om vast te stellen wie of wat God is. Tijdens de vaststelling daarvan is er ook automatisch sprake van vaststelling en definiëring van al het andere omdat deze allen (lees alle andere dingen)dit wezen als grondoorzaak hebben.

Mijn innerlijke beleving van de mens als (een)  Longrider is ontstaan gedurende bovenstaand bewustzijnsproces en de  speurtocht of the long ride naar mijn wortels (of onze wortels) neemt vanaf dit punt pas werkelijke een aanvang.

Longriders

Longriders