Tag Archives: god

De absolute God (everything in it’s right place)

De absolute God (everything in it’s right place)

Bestaat er iets dat voldoet aan het concept van God,een in absoluut zin volmaakt wezen of bestaat dit niet.

Volmaaktheid staat voor het tegendeel van de mens.

Binnen het concept van God of een Godheid is er automatisch sprake van volmaaktheid.  Een onvolmaakte God is geen God daarom kan God in het concept van God als goddelijk wezen alleen maar volmaakt zijn. Het gehele concept van God is anders zinloos en ook de vraag is dan zinloos.

God moet dus de volmaakte oorzaak zijn op letterlijk elk gebied. God moet dus wil er sprake zijn van een goddelijk wezen ook volmaakt bewustzijn zijn, dat wil zeggen het zich bewust zijn van letterlijk alle mogelijke dingen, en God moet volmaakte intelligent zijn, dus altijd alles weten met betrekking tot hetgeen waarvan God zich bewust is. God moet niet meer denken (werkend intellect) maar er moet sprake zijn van intelligentie in permanent voltooide vorm, het volmaakte weten of anders gezegd het alwetend zijn. De wijze waarop God regeert en bestuurd moet volmaakt zijn, er mag in absolute zin dus geen sprake zijn van partijdigheid, onrechtvaardgheid en willekeur. God moet in alles absoluut objectief zijn en God moet transparant zijn.

De mens als oorzaak (schepper)

Mbrain-imageensen hebben heel veel dingen gecreëerd\gemaakt\geschapen, daarvan is de mens de fysieke oorzaak.

Maar mensen zijn ook zaken komen aantreffen die wij niet gecreëerd of geschapen hebben, met andere woorden waarvan mensen niet de oorzaak of schepper zijn.

De zaken welke de mens in materiële zin geschapen heeft zijn echter niet plotseling ontstaan. Men werd zich ergens bewust of gewaar van, het bewustzijn werd zich ergens van gewaar, dit is aan de hand van intellect uitgewerkt totdat er sprake was van een, vanuit menselijk oogpunt bezien, materiële \fysieke menselijke schepping.

Hetgeen ‘fysieke’ vorm aannam was eerst echter aanwezig in het bewustzijn, daar leefde het idee aanvankelijk, onzichtbaar maar toch aanwezig. In “materiële” zin onzichtbaar voor diegene die het idee bezat en onzichtbaar voor alle andere mensen om hem of haar heen. Het consequent toepassen van intellect op dit idee heeft de ‘materiële’ schepping tot gevolg. Dit is bij elk menselijke schepping het proces en daardoor is er sprake van een principe omdat er altijd sprake is van dezelfde wetmatigheid.

Er is eerst sprake van bewustwording van (een of het) bewustzijn doordat deze in aanraking of contact komt met een idee. Dit idee wordt aan de hand van het intellect (werkend gezond verstand) uitgewerkt en heeft vervolgens op of na een bepaald punt in het denkproces en de voortschrijdende bewustwording , en na eventuele fysieke arbeid, een materiële schepping tot gevolg.

Dit is het scheppingsproces van de mens.

God als bewustzijn

bewustzijn

 

De wetmatigheid welke geldt voor de mens met betrekking tot scheppingen en creëren moet omdat er sprake is van een principe ,dan ook gelden voor dingen die wij als mensen niet geschapen of gecreëerd hebben. Een principe is altijd en overal geldig, het geldt niet voor sommige zaken wel en voor andere niet.

Ook met betrekking tot niet menselijke scheppingen moet er dan sprake zijn van een ander bewustzijn of wezen, waarbij de dingen die mensen niet geschapen hebben, in het bewustzijn van dat wezen aanwezig waren .

Het “andere” wezen of bewustzijn ,moet zich dus bewust zijn geweest van deze dingen, waardoor zij deel zijn gaan uitmaken van het bewustzijn van dit wezen. Het vertrekpunt voor creëren of scheppen.

Dit wezen van bewustzijn , moet dan hetgeen zijn wat mensen bedoelen met het woord , de entiteit, of het concept God, een godheid of goden.

Een God, binnen het concept van God, moet dus, gebaseerd op het principe dat alles een oorzaak heeft en dat het vertrekpunt van een schepping of creatie , bewust zijn of bewustwording binnen of van het bewustzijn is, bestaan.

 Het feit dat er zaken zijn waarvan de mens niet de schepper, oorzaak of veroorzaker is, vormt volgens het bovenstaande principe het bewijs dat dit bewustzijn bestaat omdat geen enkel ding uit zichzelf bestaat of ontstaat maar een oorzaak of veroorzaker heeft in de vorm van, in eerste instantie,(het) bewustzijn dat zich bewust is of word.

Ook al is een oorzaak niet bekend op een bepaald moment in tijd,dan wil dat niet zeggen dat er geen oorzaak is. Sommige zaken waarvan wij nu de oorzaken kennen in 2016 waren niet bekend in  het jaar1516. Toch waren die oorzaken reeds bestaand en werkzaam in het jaar 1516. Ondanks dat zij niet bekend waren is het niet het geval dat zij daarom ook niet bestonden.

Bewijzen hoeven niet in fysieke zin aangetoond te worden, deze kunnen ook geleverd worden in abstracte zin via een sluitende en op logica gebaseerde theorie of verklaring of concept.

In dit geval is er sprake van een wezen in de vorm van bewustzijn waardoor het bestaan ervan in absolute zin nooit in fysieke of tastbare zin aangetoond zal kunnen worden omdat bewustzijn niet zichtbaar is.

Alleen de uitingsvormen van bewustzijn, bijvoorbeeld een schepping, een principe of een systeem zijn zichtbaar, het bewustzijn zelf , de veroorzaker, echter niet.

Er is een ander bewustzijn welke de oorzaak is van alle dingen , inclusief de mens, waarvan de mens niet de oorzaak is, doordat deze dingen aanwezig zijn in het bewust zijn van dat bewustzijn, de oorzaak in absolute zin . Dat is hetgeen aan de hand van logica naar voren komt.

God , of het concept god , of welke naam daaraan ook gegeven wordt, is echter in de uitingsvorm  als absoluut bewustzijn onzichtbaar, net zoals het bewustzijn van mensen niet zichtbaar is, daarom kan God niet en nooit aanschouwd worden.

God als intelligentie

brain

Na het moment of proces van bewust zijn of bewustwording is de volgende fase bij de mens het toepassen van intellect op hetgeen waarvan men zich bewust is.

Het absolute bewustzijn (God of welke andere naam dan ook), moet dan uiteraard omdat het een principe betreft ,ook over absolute intelligentie beschikken om hetgeen waar het zich van bewust is in een volmaak functionerende vorm te kunnen creëren.

Absolute intelligentie heeft absolute kennis tot gevolg hetgeen neer komt op alwetendheid of kennis in permanent voltooide vorm, het weten.

Het bewustzijn God ,weet op het moment dat het zich ergens van bewust is, tegelijkertijd ook op welke wijze dit in absolute of volmaakte zin vorm gegeven dient te worden.

God is naast bewustzijn als oorzaak ook intelligentie.

De absolute schepping is dus volmaakt foutloos en in absolute zin rechtvaardig  en objectief.

Zaken welke in relatieve of onvolmaakte context onrechtvaardig zijn kunnen vanuit God , het absolute volmaakte, bezien , rechtvaardig zijn. Het absolute regeert en bestuurd met betrekking tot het geheel en vanuit alwetendheid en niet gebaseerd op delen of vanuit relatieve waarheden.

 Bewustzijn is onzichtbaar maar bestaat desondanks, intelligentie is ook onzichtbaar maar bestaat ook desondanks omdat het proces daarvan en het eindresultaat zichtbaar is.

God in deze uitingsvorm van volmaaktheid zal ook onzichtbaar zijn en altijd onzichtbaar blijven omdat intelligentie als materie niet zichtbaar is.

God als principe

justice 6

Om onpartijdigheid , rechtvaardigheid en objectiviteit met betrekking tot hetgeen waarvan God zich bewust is te garanderen moet God als absolute Intelligentie geconcludeerd hebben dat dit alleen mogelijk is als God letterlijk zou functioneren als een principe.

Deze waarden komen automatisch voort uit volmaaktheid.

Een volmaakt principe is een principe welke in absolute zin niet veranderd kan worden, het staat voor eeuwig vast. Dit in tegendeel tot de onvolmaakte of relatieve menselijke principes welke men kan veranderen of verlaten

Dit, het bestaan als een principe, kan God alleen bewerkstelligen door in letterlijke zin een te worden met het concept van een principe zelf.  Principes kunnen zichzelf niet veranderen, die kunnen alleen van buitenaf veranderd worden. God kan zichzelf, eenmaal verenigd met het principe en al hetgeen daaruit voortvloeit , dan ook niet meer veranderen. Vanuit het begrip van principes geredeneerd is dit het volmaakt principe.

Hiermee is absolute volmaaktheid in alles voor eeuwig gegarandeerd.

Principes zijn echter niet zichtbaar die zijn alleen bekend door hun werking en hun gevolg.

In deze bestaansvorm is God en zal God ook altijd , in “materiële” zin onzichtbaar zijn en blijven.

 God als systeem

god 2

 

 

 

 

 

Een principe bestaat er om de werking van een systeem op een bepaalde wijze te garanderen. God als principe ondersteund dus een (goddelijk, absoluut of volmaakt) systeem, omdat het concept van God gebaseerd is op volmaaktheid, en volmaaktheid on absolute zin alleen volmaaktheid ondersteunt, geen onvolmaaktheid.

Een volmaakt systeem wordt door volmaakte wetmatigheden in stand gehouden of bestuurd en beheert , waar volmaakte principes uit voortkomen, welke het volmaakt systeem in stand houden.

Het volmaakt systeem is bedoeld om hetgeen waar het volmaakte bewustzijn zich van bewust of gewaar is in een absolute vorm en door middel van absolute intelligentie (kennis),tot stand te brengen, dit is de schepping of de creatie.

Het absolute systeem wordt geregeerd en bestuurd door absolute principes om de volmaakte werking van het systeem te altijd garanderen.

Het absolute systeem is eveneens God omdat het volmaakte alleen het volmaakte kan voortbrengen.

Vanuit het absolute beschouwd ,kan hetgeen voortkomt uit absoluut bewustzijn en tot stand gebracht is door middel van absolute intelligentie , niet anders dan volmaakt zijn  en is dit daardoor letterlijk gelijk aan God of God zelf.

Het systeem is God ,vanuit het concept van God bezien , als de in “materiële” zin,enige zichtbare en tastbare uitingsvorm van God voor de “onvolmaakte” mens.

God is in deze verschijningsvorm overal en alomtegenwoordig aanwezig in de “fysieke” wereld om ons heen, in alles dat niet tot de menselijke schepping behoort,

God als onzichtbare materie

Energy-Art


 

 

 

Een systeem is om te kunnen functioneren en om bestuurd en beheerd te kunnen worden ergens uit opgebouwd. Dit zijn de bouwstenen welke gehoorzamen aan de principes en haar wetmatigheden.  De volmaakte  bouwstenen in termen van het concept van God of een goddelijkheid of goddelijkheden zijn energie.

De wetmatigheden van God als systeem volgen de regels welke van toepassing zijn op energie in de ruimste zin van het woord.

Energie is de volmaakte materie.

De totale hoeveelheid energie in een systeem blijft altijd gelijk

Het is onmogelijk om energie te creëren (vermeerderen) en het is onmogelijk om energie te verminderen (vernietigen), het kan alleen van vorm veranderen.

Energie zelf, is onzichtbaar, alleen de werking en uitkomst van de werking van energie zijn zichtbaar, maar (de) energie zelf niet.

God als Het systeem is gebaseerd op energie en het systeem wordt geregeerd en bestuurd volgens wetmatigheden en principes van energie en de daaruit voortvloeiende principes.

Energie is een kracht welke is staat is een handeling of gebeurtenis plaats te laten vinden, het brengt veranderingen tot stand.

Energie kan ook omschreven worden als een systeem welke in staat is om warmte, beweging en licht te genereren.

 Letterlijk alles, zowel met betrekking tot hetgeen mensen geschapen hebben en zowel met betrekking tot hetgeen mensen niet geschapen hebben,  is terug te herleiden tot energie. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Lage trillingsfrequenties of anders gezegd trillingen van dezelfde frequentie als het menselijk lichaam ervaart de mens als vaste materie.

Al hetgeen de mens is komen aantreffen komt uit energie voort en is hieruit opgebouwd , en keert terug naar deze staat, inclusief de mens. De mens heeft namelijk zichzelf niet geschapen of gecreëerd maar valt in zijn essentie ook onder hetgeen geschapen of gecreëerd is door een ander bewustzijn.

God als (is letterlijk) alles

space 1

 

 

 Er bestaat dus wel een entiteit of wezen welke voldoet aan het concept van God. Dit echter een niet zichtbare allesomvattende entiteit. Dit is geen man vrouw, mensachtig wezen of welk ander fysiek zichtbaar wezen dan ook, maar een onzichtbare (al) macht en alwetende overal aanwezige entiteit. Daar leidt logica heen.

Bewustzijn is niet zichtbaar, Intelligentie ook niet. Principes en wetmatigheden zijn niet zichtbaar net zoals energie niet zichtbaar is. Toch bestaan al deze dingen omdat de werking ervan en de uitkomsten van die werking zichtbaar zijn. In deze verschijningsvormen is God onzichtbaar

God is alleen zichtbaar als de werking van God als systeem , de schepping of creatie zelf,en  in die zin is God overal en in alles zichtbaar.

God is in letterlijke zin het systeem zelf en God is ook zelf in letterlijke zin de bouwstenen van het systeem, energie. God houdt zelf als wetmatigheden, uitmondend in God als principe(s), God als het systeem in stand.

God,als oorzaak,  is bewustzijn welke zich gewaar of bewust is van dit systeem, en God is ook letterlijk zelf de intelligentie welke de wetmatigheden en bouwstenen bedacht heeft om het systeem, zoals God het zich gewaar was en is, te scheppen in een – werkende – volmaakte vorm.

God is dus in letterlijke zin alles en God is in absolute zin de enige realiteit. Letterlijk alles is verder relatief en speelt zich af in het bewustzijn van God.

God is letterlijk het leven  zelf en God is hetgeen het leven in stand houdt, reguleert en bestuurd als een principe. God is tevens de oorzaak van leven.

God is de oorzaak van leven doordat God zich hiervan bewust is (geweest) en God is het leven zelf, de bouwstenen in de vorm van energie, welke leven in stand houd. God is het intellect welke het systeem bedacht heeft en God is het principe en haar wetmatigheden welke het systeem in stand houdt en regeert en bestuurd.

In absolute zin, dus vanuit God bezien, bestaat er alleen God, dat is de enige werkelijke realiteit. Dit geldt voor het absolute (het volmaakte) en het relatieve (het onvolmaakte). Alles, elke relatieve werkelijkheid, speelt zich in de absolute werkelijkheid af binnen het bewustzijn van god, ook onze relatieve werkelijkheid en alle andere werkelijkheden waar God zich van bewust is.

bewustzijnsverruiming\groei

bewustzijn.jpg 3

 

Dit is hetgeen dat mijn bewustzijn, na toepassing van intelligentie en openheid,  in zich opgenomen heeft met betrekking tot het concept van God of een godheid.

Er is (of moet ) een wezen (zijn) welke aan die definitie voldoet, dat komt voort uit logica (werkend intellect). Dit is echter geen menselijk wezen, geen man noch vrouw,  of een ander mensachtig wezen of welke ander fysiek wezen dan ook.

Dit is een onzichtbaar wezen, welke geen vorm heeft, die tegelijkertijd absoluut bewustzijn(alwetend), intelligentie in voltooide vorm (alle kennis in voltooide vorm omvattend), een volmaakt principe (om volmaaktheid te garanderen) en energie (het leven zelf) is.Dit onzichtbaar wezen of deze onzichtbare bestaansvorm is zelf de bouwsteen van alle leven.

Voor mij is er hierdoor sprake van, everything in it’s right place

 

Dit wezen neemt geen ruimte in beslag en kan niet aangewezen worden omdat het onzichtbaar is en overal tegelijkertijd is , dit wezen is  overal en alomtegenwoordig en is voor ons, op dit moment, alleen zichtbaar als systeem, de scheppingen of creaties , welke in diverse gradaties ‘fysieke’ uitingen zijn van de werking van dit wezen en tevens dit wezen zelf zijn. Dit wezen is het enige dat absoluut is en al het andere is relatief. Zowel de entiteit zelf in absolute zin, de enige echte werkelijkheid, en al het andere, de relatieve werkelijkheid, worden geregeerd door dit wezen als wetmatigheden uitmondend in principes.

God is een alomtegenwoordige, allesomvattende en alwetende , onzichtbare en objectieve aanwezigheid.

Dat is mijn concept van God of een goddelijk wezen voortkomend uit het feit dat alles een oorzaak heeft en de processen welke van toepassing zijn met betrekking tot creëren en scheppen.

 

ape-thinker_o_1533975

Ontsprongen in het noorden van het zuiden.

 

 

 

 

 

Het woord van God, de Bijbel – Bijbelstudie

Het woord van God, de Bijbel (oude testament)

de bijbel "gods woord"
de bijbel “gods woord”

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie

Volgens het christendom is er een God en de Bijbel (in deze doelend op het oude testament) is zijn exclusieve woord en zijn exclusieve boodschap aan de mensheid. Het woord van God is de bijbel en het woord van God staat alleen in de bijbel aangegeven, dat vinden christenen.

Alle christelijke Bijbelstudies bevestigen dit, studies door gewone christenen, studiegroepen,   en studies door deskundigen met betrekking tot God , de godsgeleerden (theologen).

studie of onderzoek

Een echte studie , gericht op het achterhalen van de waarheid ongeacht de uitkomst hiervan , is het aan de hand van logische wetmatigheden, open en objectief,  onderzoeken van een onderwerp of een concept. Hetgeen dan als antwoord naar voren komt als antwoord is waar.

Een echte studie kent ook geen grenzen en uitsluitingen van concepten of ideeën aangaande het denken. Het antwoord kan namelijk in principe overal zijn, dus ook buiten vastgestelde onderwerpsgrenzen.

Een studie welke binnen grenzen moet blijven of een studie waarbij sommige antwoorden van te voren al als  onacceptabel gelden of van te voren uitgesloten, foutief  of verboden zijn is geen studie. Een studie waarbij het antwoord al voor aanvang van de studie vaststaat is evenmin een studie omdat dit niet objectief is en uiteindelijk onlogisch zal zijn. Een studie moet gericht zijn op het vinden van antwoorden of het antwoord, wat dit antwoord ook mag zijn. Ook al is dit antwoord confronterend, schokkend, onprettig  of vervelend.

Studies zoals hierboven genoemd leiden niet naar het antwoord ,wat dit ook mag zijn, of waarheid maar zijn de inleiding tot dwaling en uiteindelijk dwaling zelf.

Bijbelstudie

Aan de hand van informatie uit de Bijbel zelf(het oude testament), dus niet afkomstig van externe bronnen, komt na een echte (bijbel) studie , dus gericht op het achterhalen van de objectieve waarheid aan de hand van logische wetmatigheden, echter niet naar voren dat de Bijbel , zoals de christenen dit interpreteren en uitdragen, het woord is van God of van een goddelijk wezen, dus ook niet het exclusieve woord van God of een goddelijk wezen.

Als de bijbel aan de hand van logische wetmatigheden en op een open en objectieve benaderd wordt komt niet naar voren dat dit het exclusieve woord van God is ,of het woord van een godheid is.

De logica (werkend intellect) volgend komt met betrekking tot het oude testament een heel ander antwoord naar voren met betrekking tot de Bijbel en wiens woord het is.

The thinker
De denker – werkend intellect

Het intellect , welke logica toepast, is  overigens volgens de Bijbel,  ook afkomstig van God, aangezien God alles , buiten de uitvindingen van de mens zelf , gemaakt heeft.

Het aanwenden van het intellect (lees het toepassen van logica), zou dus in lijn moeten zijn met God zijn wensen.

Wat is anders de zin van het beschikken over intellect.

 

Het woord van god

Hoe weet men dat de Bijbel het woord van God is? 

Het objectieve antwoord is omdat dit in de Bijbel staat – opgeschreven – . Dat is het objectieve bewijs.

Heeft God of een Godheid dit zelf opgeschreven in een boek met de naam de Bijbel.

Het antwoord hierop is zowel ja als nee.

nee als antwoord:

God heeft het niet persoonlijk, dus eigenhandig via een fysiek eigen lichaam geschreven, in die zin is het antwoord nee.

Ja als antwoord:

Maar ondanks het bovenstaande heeft God uitgaande van hetgeen de bijbel aangeeft  toch de bijbel zelf geschreven. Door God geïnspireerde fysieke mensen hebben namelijk opgeschreven dat de Bijbel het woord van God is.

God heeft dus het bewustzijn van die mensen of overgenomen of heeft deze gepenetreerd en gedachten, en woorden en zinnen voortkomend uit zijn eigen bewustzijn, via het  fysieke lichaam van mensen opgeschreven in een boek met als naam de Bijbel.

Alleen dan is er sprake van inspiratie door een goddelijk wezen, in alle andere gevallen is er slechts sprake van eigen gedachten en meningen van de schrijver(s) zelf.

Om van goddelijke inspiratie te spreken moet er namelijk een vorm van contact of eenwording of vermenging zijn, tussen het bewustzijn van de schrijver en het bewustzijn van het goddelijk wezen anders is er geen sprake van inspiratie door een goddelijk wezen maar nogmaals, slechts van gedachten en beweringen van de schrijver(s) zelf als een onafhankelijk individu.

Het uiteindelijk goede antwoord, voortkomend uit Bijbel en naar aanleiding van hetgeen inspiratie betekend , is dat God de Bijbel in feite, via door God geïnspireerde mensen, uiteindelijk toch zelf geschreven heeft.

Hoe weet men dat de schrijvers van het woord van God, de Bijbel, geïnspireerd waren door God of een goddelijk wezen.

Voortkomend uit de Bijbel is het antwoord; omdat dit in de Bijbel staat – opgeschreven -. Een ander objectief bewijs is er niet.

Met andere woorden, de schrijvers van het oude testament hebben zelf opgeschreven dat zij tijdens het schrijven geïnspireerd waren door God. Zij beweren dat dus zelf, over zichzelf, door dit op te schrijven.

Dit is een voorbeeld daarvan uit de Bijbel, het woord van God;

2 Timoteüs 3:16 – Alles wat God daarin (lees – de bijbel)  heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil.

Paulus de apostel -
Paulus de apostel –

Paulus schrijft in een brief aan Timoteüs, dat God hetgeen in de bijbel staat ,heeft laten opschrijven, of anders gezegd Paulus beweerd zelf dat zijn schrijven (of het bijbels schrijven) is bewerkstelligd door God, of nog anders  gezegd Paulus beweerd zelf dat hij en de andere schrijvers onder invloed van god de Bijbelse teksten geschreven hebben.

Paulus geeft in zijn schrijven aan Timoteüs nergens aan waarom , uit de praktijk of via een sluitende theorie, zijn bewering juist en waar is. Hij beweert het alleen , maar een onderbouwing welke deze bewering in absolute zin waar maakt ontbreekt.

Het bewijs komt dus allen voort uit het feit dat hij, Paulus, dit beweerd, door dit op te schrijven.

Een ander bewijs van geïnspireerdheid door God, een God of godheid of een goddelijk wezen, buiten de beweringen van de schrijvers dat dit geval is, is er niet. Er zijn alleen maar hun eigen beweringen dat god hetgeen in de bijbel staat heeft laten opschrijven (via hun), of anders gezegd , dat er sprake is van geïnspireerdheid door God, een god, of een goddelijk wezen, beweren de schrijvers zelf door dit in die bewoordingen op te schrijven.

De bewering dat de bijbel het woord van God is, is volledig hierop gebaseerd.

De bijbel (oude testament) , het woord van – joodse mannelijke – mensen

De geïnspireerdheid van de schrijvers van de Bijbel door God blijkt dus alleen omdat de schrijvers dit hebben opgeschreven, of anders gezegd omdat zij die woorden zelf hebben opgeschreven waardoor wij het terug hebben kunnen lezen.

Dat de Bijbel Gods woord is of zou zijn is dus alleen, het geval, omdat de schrijvers van het oude testament dit hebben opgeschreven en de christenen dit hebben opgenomen in hun heilig boek met de naam, de Bijbel.

Als de bijbel Gods woord is moet logica (werkende intelligentie) ook daarheen leiden. Ook niet christenen zouden in objectieve zin tot die conclusie moeten komen. Als met betrekking tot dit onderwerp echter logica wordt toegepast komt naar voren dat het woord van God in feite het woord van mensen, in deze joodse mannen, is. Nergens is er op basis van logica een verband met een god, god of een goddelijk wezen, buiten de bewering van de schrijvers zelf.

De Bijbel is daardoor en daarom in objectieve zin, niet het woord van God, maar de Bijbel is het woord van de schrijvers van de Bijbel of anders gezegd , de bijbel is wat de schrijvers vinden met betrekking tot het concept van God, een God , de schepping of een goddelijk wezen.

De Bijbel is dus het woord van de schrijvers van het oude testament en niet het woord van God omdat het bewijs van geïnspireerdheid tijdens het schrijven alleen is gebaseerd op het feit dat de schrijvers dit zelf hebben opgeschreven of anders gezegd , zelf beweren met betrekking tot hetgeen zij hebben opgeschreven.

De Bijbel (het oude testament) geeft dus de mening en gedachten, met betrekking tot het menselijk concept van een goddelijk (lees volmaakt ) wezen en alles wat daarmee samenhangt aan, van joodse schrijvers (lees mensen) van ruim tweeduizend jaar terug.

religieuze joodse schrijver
religieuze joodse schrijver

De bijbel is dus niet het woord van god, maar de gedachten, meningen en bespiegelingen met betrekking tot, onder andere een god of een goddelijk wezen , volgens joodse schrijvers .

Omdat deze schrijvers geen goden waren is het oude testament ook mede hierom, dus niet Gods woord.

Waarom vinden christenen dan toch , ondanks hetgeen na toepassing van gezond verstand naar voren komt, dat de bijbel Gods exclusieve woord is? Antwoord:omdat het in de bijbel staat.

De logische uitkomst van het niet gebruiken van het gezond verstand.

uitkomst Bijbelstudie

Er is nergens in de Bijbel (oude testament) , gebaseerd op de bijbel zelf, sprake van een (sluitende) theoretische onderbouwing , inclusief op logica gebaseerde wetmatigheden, waarom hetgeen de schrijvers beweren waar is. De bijbel als Gods woord is alleen waar indien er op subjectieve wijze mee omgegaan word.

Gods woord kan echter niet afhangen van subjectiviteit, het moet in objectieve zin waar zijn. Het moet altijd en overal voor een ieder, zodra gezond verstand (werkend intellect) wordt toegepast leiden naar hetgeen verstaan wordt onder het concept God, namelijk een letterlijk in alles absoluut volmaakt wezen. Zo zouden woorden van – een – God herkend moeten worden als afkomstig van (een) God.

In het geval van het oude testament leidt de oorsprong van het woord van god naar mannelijke joodse schrijvers van tweeduizend jaar terug en hun visie op het concept God en niet naar een Goddelijk wezen. Het verband tussen de joodse schrijvers en God blijkt buiten hun eigen beweringen dat dit het geval is , in objectieve zin, nergens uit. De verklaring dat dit Gods woord is komt dus niet voort uit weten , of anders gezegd ,het aanwenden van het intellect, toch ook een eigenschap van goden of God,  leidt niet tot de conclusie dat de bijbel het woord van God, laat staan het exclusieve woord van God is.

Hetgeen overblijft is dat het oude testament een joods scheppingsverhaal is , zoals alle volkeren scheppingsverhalen hebben of hadden. Een poging van mensen om , in spirituele zin, zichzelf en hun omgeving , te verklaren.

Waarheid omtrent God, of de exclusieve waarheid omtrent God is het, gerelateerd aan hetgeen onder het concept van God verstaan wordt  ,echter niet.

De uitkomst van een echte Bijbelstudie , open, objectief en aan de hand van logica, leidt niet daarheen ,maar alleen naar mannelijke joodse schrijvers van meer dan tweeduizend jaar terug , en hun eigen idee over God, een goddelijk wezen en de daarbij behorende schepping en stopt daar.

Het oude testament is in letterlijke zin dus niet het woord van God of het exclusieve woord van God of een godheid.

Dit betekend niet automatisch dat er in de bijbel (het oude testament) geen woorden verwijzend naar (een) spirituele waarheid staan. Die staan echter ook in andere boeken en geschriften en die zijn ook buiten boeken en geschriften te vinden.

Om dat echter te kunnen bepalen moet kennis met betrekking tot het spirituele, of het leven , of de dood of de mens of God bekend zijn, dit leidt allemaal tot (dezelfde spirituele) waarheid.

Het christendom en de bijbel (oude testament ) zoals dat echter uitgelegd , beleden , begrepen en doorgegeven wordt leidt echter niet naar of tot God, of een Goddelijk wezen ,maar naar hetgeen joodse mannen (de schrijvers) van meer dan tweeduizend jaar terug hieromtrent vonden.

Hetgeen zij vonden is echter nergens voorzien van een objectieve en sluitende onderbouwing waarom dit het woord van God is.

Dat is hetgeen logische wetmatigheden naar voren brengen.

 

Gedachten uit het noorden van het zuiden.

Question everything until there are no more questions left. what remains is truth, as in the truth.

The secrets of the universe
The secrets of the universe