Category Archives: Algemeen

Volmaakt Bewustzijn

 God

Ons leven zou niet anders zijn als alleen onze naam, uitgezonderd alle andere gebeurtenissen , anders was geweest. In absolute zin is een naam slechts een naam, gerelateerd aan absolute waarheid heeft het verder geen betekenis.

De naam God is slechts een naam welke gegeven is aan het concept van volmaaktheid of anders gezegd aan een conceptueel wezen van volmaaktheid. Elke andere naam was en is in principe ook acceptabel. Het gaat namelijk niet om de naam maar de aard van het wezen achter de naam, omdat het volmaakte staat voor God zal ook echter verder die benaming gebruiken.

Het wezen God, (voor mij) ,de intelligentie, achter de scheppingen en creaties waarvan de mens , inclusief de mens zelf, niet de oorzaak is, zou een in absolute zin volmaakt wezen moeten zijn.

God zou dus in absolute zin het tegendeel – moeten – zijn van hetgeen mensen zijn.

Godsdiensten

De God (of goden) van de huidige godsdiensten, zowel de groten en de kleinen, de bekenden en minder bekenden en de niet meer bestanden,  heeft gebaseerd op het concept van God of een Godheid, en gerelateerd aan de (scheppings)verhalen van de respectievelijke religiën,  kwaliteiten die als absoluut en volmaakt aangemerkt kunnen worden.

hg
Thinker

De goden van alle scheppingsverhalen hebben echter ook veel eigenschappen , of vertonen handelingen en gedrag , die als absoluut onvolmaakt aangemerkt dienen te worden.

Dit is strijdig met het concept van God een Godheid of goden, deze wezens moeten , of dit wezen moet, in absolute zin volmaakt zijn.

Vanwege duidelijke onvolmaaktheden zijn deze goden , die van de aan ons bekende scheppingsverhalen, geen God ,in de zin van het concept van een godheid, namelijk een in absolute zin volmaakt wezen.

Met andere woorden de Goden van de scheppingsverhalen, en alle andere soortgelijke verhalen gerelateerd aan scheppingen , zijn geen God, bezien vanuit het concept van een godheid.

Atheïsme

atheisme-nNa voorgaande vaststelling , zou het atheïsme de logische volgende stap moeten zijn.

Het afstand nemen van het bestaan van een wezen welke voldoet aan het concept van God, Goden of een godheid.

Het ontkennen van God staat gelijk aan atheïsme en dat zou gebaseerd op de ons bekende concepten van God en de daarbij horende scheppingsverhalen en andere soortgelijke verhalen , zowel vanuit het heden als het verleden juist zijn. Die goden zijn gerelateerd aan het concept van God of een godheid, namelijk een in absolute zin volmaakt wezen, geen God.

Er kunnen echter ook andere goden, of een andere God  of andere concepten van God zijn waarmee mensen nog niet bekend zijn omdat het bewustzijn dat nog niet kan omvatten of bevatten. Die  kunnen logischerwijs dan (nog) niet ontkend worden, omdat ze daarvoor eerst gekend en bekend moeten zijn of worden als concept van God of God.

Dat is hetgeen dat de atheïst nu namelijk ontkend. Het concept van God of goden volgens scheppingsverhalen welke aan ons bekend zijn, maar dit zijn echter geen concepten van God of Goden omdat de concepten onvolmaakt zijn en dus geen betrekking kunnen hebben op een mogelijke ‘feitelijk’ bestaande God.

De atheïst ontkend dus niet het bestaan van God want hetgeen de atheïst ontkend is geen God volgens het concept van een Godheid.

De atheïst ontkend de bestaande en vroegere concepten van God of goden welke verwijzen naar een Godheid (Goden) en goddelijkheid, maar deze concepten verwijzen niet naar een goddelijk wezen en dus niet naar de (een) ,mogelijk wel degelijk bestaande God of Goden.

Atheïsme ontkend dus iets wat niet bestaand is, dat hoeft echter niet ,vanuit logica bezien, ontkend te worden , omdat, het reeds niet bestaand is.

De ontkenning is daarnaast ,echter ook vanuit pure wetmatigheden van logica beredeneerd om andere reden, onmogelijk vol te houden. Het aanwezig zijn van andere scheppingen en creaties dan die van mensen, maakt het zeer waarschijnlijk dat er een andere intelligentie , buiten de mens, bestaat omdat scheppingen en creaties intelligentie als grondoorzaak veronderstellen. Naast de scheppingen en creaties van mensen is er ook sprake van scheppingen creaties die niet de menselijke intelligentie  als (grond)oorzaak hebben.

Het belijden of aanhangen van een atheïstisch gedachtegoed (concept) wordt dan vanuit het gezond verstand (werkend intellect) bezien onmogelijk en onlogisch. Het is dan op precies dezelfde wijze onlogisch om dat als waar aan te nemen, als dat dit het geval is met religie zoals op dit moment in het bewustzijn van de meerderheid voorkomt.Beide concepten negeren hetgeen logica aangeeft.

Religieuze instituten

hg
Sint Pieterskerk te Rome (voorbeeld van een religieus instituut)

De huidige, en in het aan ons bekende verleden, aangereikte concepten van het wezen God, ( goden of een godheid) door allerlei godsdiensten (en hun instituten) , zijn ontoereikend om de intelligentie , het wezen achter niet menselijke scheppingen, te omschrijven, beschrijven en te omvatten.

Uit de aangereikte concepten komt namelijk ook onvolmaaktheid naar voren en dat is onverenigbaar met het concept van volmaaktheid waar God of een Godheid aan moet voldoen.

Dit wezen of deze intelligentie , welke moet bestaan omdat er naast menselijke creaties ook andere creaties bestaan, moet dan bestaan buiten de concepten van god, een godheid, of goden welke de  godsdiensten en andere soortgelijke diensten aanreiken, aanreikten  en als – enige – waarheid omtrent een goddelijk wezen verkondigen.

De God of Godheid van deze (gods)diensten ,is namelijk gebaseerd op het concept van God, geen goddelijk wezen, zijnde een absoluut volmaakte entiteit.

De (andere) intelligentie moet dan bestaan en te omvatten en te bevatten zijn buiten deze concepten van God, een godheid of goden waarmee de mens bekend is of was in het aan ons bekende verleden.

Of anders gezegd onze concepten van een ander intelligent wezen (lees God) buiten de mens zijn ontoereikend, maar dat betekend daardoor niet automatisch dat dit wezen niet bestaat.

Dat mensen dachten dat de aarde plat was betekend niet dat ook inderdaad plat was. Dat mensen dachten dat de aarde het centrale punt was in ons zonnestelsel en niet de zon, betekend niet dat het ondanks die gedachten, toch , ook destijds niet ,de zon was welke het centrale punt was. Dit was ondanks de gedachten/concepten destijds wel degelijk het geval.

cross

De Godsdiensten in ruime zin, en hun concepten en scheppingsverhalen omtrent God, verhinderen juist om de God, gebaseerd op het concept van God, een in absolute zin volmaakt wezen, werkelijk te vinden, te kunnen bevatten, te kunnen ontdekken en te leren kennen.

Deze godsdiensten opereren namelijk binnen bepaalde vastgestelde rigide grenzen van een bepaald vaststaand concept met betrekking tot God, welke kijkend naar het concept onvolmaakt is. De God of godheid van het concept God, waarbij dit staat voor een in absolute zin volmaakt wezen, zal via deze route nooit gekend en bekend worden. Het concept van God, van de godsdiensten in de ruime zin van het woord, sluit dit automatisch uit omdat deze het grenzeloze in een begrensd concept heeft gegoten.

Het onvolmaakte wordt door geestelijke instituten maar ook door andere kleinere groepen welke een godsdienst belijden, gepresenteerd als volmaakt terwijl het onvolmaakt is, waardoor werkelijke volmaaktheid verborgen blijft en zal blijven. Onvolmaaktheid kan namelijk geen volmaaktheid voortbrengen, openbaren en onthullen. Zolang dus Godsdiensten in de ruime zin van het woord, vanuit en binnen vastgestelde begrenzingen godsdienst belijden , zal de andere intelligentie (lees God voor het gemak) niet in bewuste zin gevonden en gekend worden.

De concepten van het atheïsme welke voor een deel hun grond vinden in de wetenschap ,vallen in deze ook onder de noemer godsdienst ondanks dat ze dat niet zijn. Het betreft namelijk echter ook een onlogisch concept,precies als de concepten van godsdiensten, welke uitspraken doen met betrekking tot God of Goden.

Een andere ,niet menselijke, intelligentie moet echter bestaan ,omdat er andere creaties en scheppingen bestaan, die niet door mensen bedacht en vervaardigd zijn en omdat er achter scheppingen en creaties altijd intelligentie schuilgaat. Ons bewustzijn kan het concept daarvan echter nog niet bevatten en omvatten.

Bewust zijn van God (lees volmaaktheid)

OIU
the searcher

Om God te vinden en te ontdekken zal gedacht en gehandeld moeten worden zoals God , het andere scheppende en creërende wezen, zelf denkt en handelt, met andere woorden men zal zich moeten (proberen te) verplaatsen in een , in absolute zin volmaakt wezen, een volmaakte intelligentie, een volmaakt bewustzijn. Of nog anders gezegd men zal in zijn eigen bewustzijn, een eenheid met het concept God, als een in absolute zin volmaakt wezen, tot stand moeten brengen. Of nog anders gezegd men zal zich werkelijk bewust moeten worden wat volmaaktheid werkelijk betekend en inhoud als concept, inclusief alle daarbij horende consequenties.

Het absolute moet benaderd worden vanuit het absolute , dus vanuit volmaakte gedachten, bewustzijn en intelligentie, om dit te kunnen doorgronden en te bevatten.

Dit is niet onmogelijk , omdat de mens over voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en intelligentie beschikt. De mens is daarnaast ook in letterlijke zin bekend met het onvolmaakte (in zijn eigen leven) en daardoor in abstracte zin automatisch ook met de tegenstelling hiervan, het volmaakte als concept. De mens kan zich hier dan ook, indien de mens dit wenst,  een voorstelling van maken.

Deze benadering is noodzakelijk omdat vanuit het relatieve (het onvolmaakte)  , het huidige mens-zijn, het absolute (volmaakte wezen) nimmer onthuld , bekend en gekend zal kunnen worden. Het relatieve kan het absolute niet kennen , bevatten of omvatten tenzij het zich los maakt van relatieve concepten en zich openstelt voor het absolute. Het relatieve kent begrenzingen en het absolute is per definitie onbegrensd. Het relatieve kan het absolute daardoor niet omvatten (en bevatten) en kennen.

waarheid

Om waarheid in deze context te ontdekken en als zodanig te herkennen, moet het bewustzijn in abstracte zin ook het absolute als concept in het eigen bewustzijn als vertrekpunt hebben.  Het absolute ,waarbij dit gelijk staat aan volmaaktheid  en objectief is  en voldoet aan de logische wetmatigheden welke voortkomen uit intelligentie, waarbij er geen strijdigheid optreed met het concept van God, een godheid of goden.

Gedachten vanuit het noorden van het zuiden.

 

jgg
travellers

Longriders – on the move – the journey continues

 

Longrider


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 2 = 5

Welkom (Waarheid),

Dit blog vanuit Suriname is een weergave van gedachten aanwezig in mijn bewustzijn. Een daarvan betreft  gedachten aangaande mijn (werkelijke) wortels als mens.

De gedachten en antwoorden van eerdere of andere speurders ,of de volgelingen van die speurders, die zijn en worden aangereikt ,zijn ,als ik aan de hand van logische wetmatigheden deze overweeg , onjuist en niet waar. De (mijn) speurtocht betreft andere wortels , dan die welke het christendom , in mijn geval, (of andere – huidige – religiën), of andere – ideologische – concepten,  mij proberen voor te houden.

De speurtocht betreft hetgeen in absolute zin waar is met betrekking tot mijn zelf.

vf
vf

Wat is waar en wat is niet waar?

De  speurtocht kan eindigen bij dit, (het) fysieke – menselijke – lichaam, of voorbij dit punt – in bewustzijn – gaan. Een van deze twee moet waar zijn. Of wij zijn het lichaam of wij zijn de bewoners van het lichaam. Wat waar is zal bepaald moeten worden door het toepassen van logische wetmatigheden op materiële onderwerpen en abstracte onderwerpen. 

De logische wetmatigheden moeten dan alleen maar gevolgd worden naar dat waarheen zij leiden, om hetgeen te vinden wat in absolute zin waar is, ongeacht wat dit is en ongeacht de implicaties van hetgeen, dat als waar naar voren komt of is gekomen.

Waarheid

Het gaat mij niet om de waarheid want dit is altijd een relatieve waarheid, afhankelijk van iets anders waar het zijn waarheid aan ontleend en waar het dus van afhankelijk is.Het gaat mij om waarheid, dat wat zichzelf aan de hand van logische wetmatigheden aandient als waar en daardoor in absolute zin waar is.

Waarheid moet aan de hand van logische wetmatigheden in het bewustzijn, vanzelf  als waar naar voren komen.  Dit kan alleen aan de hand van vrij en onbegrensd, objectief  denken, gebaseerd op wetmatigheden van logica,  omdat absolute waarheid alleen op die manier gevonden kan worden.

waarheid
waarheid

Onvrijheid (Onvrij denken), begrenzing door derden ,   heeft geen waarheid – in absolute zin- tot gevolg ,omdat onvrijheid logische vragen zal onderdrukken. Deze waarheden zijn (af)gedwongen  waarheden en daardoor relatieve waarheden.

Begrensdheid (zelfverkozen onvrijheid) zal eveneens niet tot waarheid in absolute zin leiden. Grenzen mogen dan namelijk niet overschreden worden waardoor logische vragen die gesteld moeten worden niet gesteld of vermeden zullen worden. Deze waarheden komen geforceerd tot stand vanwege de begrenzing welke waarheid in een bepaalde onlogische richting forceert.

Objectiviteit is eveneens een vereiste om waarheid te vinden omdat er anders begrenzing (vanwege voorkeuren of antipathieën) zal optreden.

Waarheid hoeft niet speciaal (in eerste instantie) ,in fysieke\materiële\werkende  zin aangetoond te worden om waar te zijn. Als een concept – in abstracte zin – sluitend is, dus in theorie , gebaseerd op logica, volledig waar is, is dit ook waarheid in absolute zin.

De huidige (zogenaamde absolute) waarheden, zowel de spirituele (geestelijke) , misschien het boeddhisme en sommige concepten van het hindoeïsme uitgezonderd, als de materiële of wereldse (inclusief de – huidige -wetenschappelijke), zijn voor mij , gerelateerd aan mijn speurtocht , onbevredigend (lees , in absolute zin niet waar).

Hun waarheden omvatten concepten, welke volgens de wetmatigheden van logica, gerelateerd aan het absolute als begrip, onjuist zijn. Zij voldoen daarom niet aan een voorwaarde om in absolute zin waar te – kunnen – zijn.

Het absolute of het volmaakte van hun waarheid is, aan de hand van logica,  volgens hun eigen concepten namelijk niet absoluut of volmaakt.

In hun concepten is het absolute of volmaakte niet objectief maar subjectief , ook dit is echter strijdig met volmaaktheid en het absolute als begrip.

Waarheid in absolute zin zal  via deze routes verborgen blijven, desondanks presenteert men dit als waarheid.

 

de
denker & zoeker

Wat waar is moet voldoen aan het criterium van objectiviteit en het moet voldoen aan de wetmatigheden van logica en het moet niet gebonden zijn aan grenzen.

Het eindresultaat zal anders zijn dat 2 + 2 gelijk zal zijn aan 5, met andere woorden ,de uitkomst zal onjuist zijn, of nog anders gezegt,  onwaarheid of relatieve waarheid zal zich voordoen (gepresenteerd worden) als  absolute waarheid.De uiteindelijke uitkomst zal in absolute zin uiteindelijk geen waarheid maar dwaling gerelateerd aan het absolute. De uitkomst zal niet zijn dat 2 + 2 gelijk is aan vier, maar aan vijf. Het begin van dwaling en de continuering van dwaling.

2+2 = 5 by Radiohead

 

Question everything

Onvrij en begrensd denken kan nooit tot waarheid leiden omdat logische vragen niet gesteld kunnen of mogen worden.Dit vanwege onvrijheid , opgelegd door derden, met betrekking tot het ontwikkelen van bewustzijn of vanwege (vrijwillige) begrenzing van bewustzijn (het geloven), waardoor waarheid ook niet gevonden zal of kan worden, of wel gevonden is maar niet als zodanig herkend zal worden. Zolang er nog vragen te stellen zijn is waarheid in absolute zin niet gevonden. In beide bovengenoemde gevallen is dit aan de orde omdat vragen die gesteld moeten worden niet gesteld zullen worden waardoor (absolute) waarheid verborgen zal blijven.

Waarheid in absolute zin, is voor mij datgene ,wat aan de hand van logische wetmatigheden, in het bewustzijn naar voren komt als antwoord, ongeacht wat dit antwoord en haar verdere implicaties zijn.

Het gaat mij alleen om hetgeen in absolute zin waar is omdat dit waarheid van een blijvend karakter is. Relatieve waarheid (of de waarheid) ,is afhankelijke waarheid en voldoet daardoor niet aan een vereiste aangaande logica, namelijk dat er sprake moet zijn van onafhankelijkheid en objectiviteit.  Relatieve waarheid is gelieerd aan de verkondiger van die waarheid en daardoor niet absoluut waar. Die waarheid is niet de uitkomst van logica ,maar de uitkomst van de mening van de verkondiger van die waarheid.  Bij relatieve waarheid is er altijd sprake van onbeantwoorde vragen welke door logische wetmatigheden worden aangedragen.

Mijn speurtocht heeft echter te maken met datgene wat altijd en overal waar is, onafhankelijk van elk ander ding.

God

Daarvoor neem ik als vertrekpunt het concept van God of een Godheid, een in absolute zin volmaakt wezen ,of anders gezegd een wezen dat van zichzelf in absolute zin geen onvolmaaktheid kent als eigenschap.

Het concept van God, goden of een godheid, is hetgeen gelijk staat aan wat absolute waarheid zou moeten zijn.

Het vertrekpunt had evengoed, de mens zelf, wetenschap, de dood, atheïsme of elk ander facet van het leven zelf ,in algemene zin, kunnen zijn. Het zal toch allemaal leiden naar het concept van God, Goden of een goddelijk wezen , en de vraag als dit wezen – van waarheid (gebaseerd op het concept van God ) -, gebaseerd op absolute waarheid ,wel of niet bestaat.

Die vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden omdat al het andere hieraan (het antwoord) gerelateerd is.

Longrider 

2 + 2 = 5 Lyrics – Radiohead

Are you such a dreamer
To put the world to rights
I’ll stay home forever
Where two and two always makes a five
I’ll lay down the tracks
Sandbag and hide
January has April showers
And two and two always makes a five
It’s the devil’s way now
There is no way out
You can scream and you can shout
but It is too late now
Because you have not been
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention

 

Yeah I feel it, I needed attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention