De absolute God (everything in it’s right place)

De absolute God (everything in it’s right place)

Bestaat er iets dat voldoet aan het concept van God,een in absoluut zin volmaakt wezen of bestaat dit niet.

Volmaaktheid staat voor het tegendeel van de mens.

Binnen het concept van God of een Godheid is er automatisch sprake van volmaaktheid.  Een onvolmaakte God is geen God daarom kan God in het concept van God als goddelijk wezen alleen maar volmaakt zijn. Het gehele concept van God is anders zinloos en ook de vraag is dan zinloos.

God moet dus de volmaakte oorzaak zijn op letterlijk elk gebied. God moet dus wil er sprake zijn van een goddelijk wezen ook volmaakt bewustzijn zijn, dat wil zeggen het zich bewust zijn van letterlijk alle mogelijke dingen, en God moet volmaakte intelligent zijn, dus altijd alles weten met betrekking tot hetgeen waarvan God zich bewust is. God moet niet meer denken (werkend intellect) maar er moet sprake zijn van intelligentie in permanent voltooide vorm, het volmaakte weten of anders gezegd het alwetend zijn. De wijze waarop God regeert en bestuurd moet volmaakt zijn, er mag in absolute zin dus geen sprake zijn van partijdigheid, onrechtvaardgheid en willekeur. God moet in alles absoluut objectief zijn en God moet transparant zijn.

De mens als oorzaak (schepper)

Mbrain-imageensen hebben heel veel dingen gecreëerd\gemaakt\geschapen, daarvan is de mens de fysieke oorzaak.

Maar mensen zijn ook zaken komen aantreffen die wij niet gecreëerd of geschapen hebben, met andere woorden waarvan mensen niet de oorzaak of schepper zijn.

De zaken welke de mens in materiële zin geschapen heeft zijn echter niet plotseling ontstaan. Men werd zich ergens bewust of gewaar van, het bewustzijn werd zich ergens van gewaar, dit is aan de hand van intellect uitgewerkt totdat er sprake was van een, vanuit menselijk oogpunt bezien, materiële \fysieke menselijke schepping.

Hetgeen ‘fysieke’ vorm aannam was eerst echter aanwezig in het bewustzijn, daar leefde het idee aanvankelijk, onzichtbaar maar toch aanwezig. In “materiële” zin onzichtbaar voor diegene die het idee bezat en onzichtbaar voor alle andere mensen om hem of haar heen. Het consequent toepassen van intellect op dit idee heeft de ‘materiële’ schepping tot gevolg. Dit is bij elk menselijke schepping het proces en daardoor is er sprake van een principe omdat er altijd sprake is van dezelfde wetmatigheid.

Er is eerst sprake van bewustwording van (een of het) bewustzijn doordat deze in aanraking of contact komt met een idee. Dit idee wordt aan de hand van het intellect (werkend gezond verstand) uitgewerkt en heeft vervolgens op of na een bepaald punt in het denkproces en de voortschrijdende bewustwording , en na eventuele fysieke arbeid, een materiële schepping tot gevolg.

Dit is het scheppingsproces van de mens.

God als bewustzijn

bewustzijn

 

De wetmatigheid welke geldt voor de mens met betrekking tot scheppingen en creëren moet omdat er sprake is van een principe ,dan ook gelden voor dingen die wij als mensen niet geschapen of gecreëerd hebben. Een principe is altijd en overal geldig, het geldt niet voor sommige zaken wel en voor andere niet.

Ook met betrekking tot niet menselijke scheppingen moet er dan sprake zijn van een ander bewustzijn of wezen, waarbij de dingen die mensen niet geschapen hebben, in het bewustzijn van dat wezen aanwezig waren .

Het “andere” wezen of bewustzijn ,moet zich dus bewust zijn geweest van deze dingen, waardoor zij deel zijn gaan uitmaken van het bewustzijn van dit wezen. Het vertrekpunt voor creëren of scheppen.

Dit wezen van bewustzijn , moet dan hetgeen zijn wat mensen bedoelen met het woord , de entiteit, of het concept God, een godheid of goden.

Een God, binnen het concept van God, moet dus, gebaseerd op het principe dat alles een oorzaak heeft en dat het vertrekpunt van een schepping of creatie , bewust zijn of bewustwording binnen of van het bewustzijn is, bestaan.

 Het feit dat er zaken zijn waarvan de mens niet de schepper, oorzaak of veroorzaker is, vormt volgens het bovenstaande principe het bewijs dat dit bewustzijn bestaat omdat geen enkel ding uit zichzelf bestaat of ontstaat maar een oorzaak of veroorzaker heeft in de vorm van, in eerste instantie,(het) bewustzijn dat zich bewust is of word.

Ook al is een oorzaak niet bekend op een bepaald moment in tijd,dan wil dat niet zeggen dat er geen oorzaak is. Sommige zaken waarvan wij nu de oorzaken kennen in 2016 waren niet bekend in  het jaar1516. Toch waren die oorzaken reeds bestaand en werkzaam in het jaar 1516. Ondanks dat zij niet bekend waren is het niet het geval dat zij daarom ook niet bestonden.

Bewijzen hoeven niet in fysieke zin aangetoond te worden, deze kunnen ook geleverd worden in abstracte zin via een sluitende en op logica gebaseerde theorie of verklaring of concept.

In dit geval is er sprake van een wezen in de vorm van bewustzijn waardoor het bestaan ervan in absolute zin nooit in fysieke of tastbare zin aangetoond zal kunnen worden omdat bewustzijn niet zichtbaar is.

Alleen de uitingsvormen van bewustzijn, bijvoorbeeld een schepping, een principe of een systeem zijn zichtbaar, het bewustzijn zelf , de veroorzaker, echter niet.

Er is een ander bewustzijn welke de oorzaak is van alle dingen , inclusief de mens, waarvan de mens niet de oorzaak is, doordat deze dingen aanwezig zijn in het bewust zijn van dat bewustzijn, de oorzaak in absolute zin . Dat is hetgeen aan de hand van logica naar voren komt.

God , of het concept god , of welke naam daaraan ook gegeven wordt, is echter in de uitingsvorm  als absoluut bewustzijn onzichtbaar, net zoals het bewustzijn van mensen niet zichtbaar is, daarom kan God niet en nooit aanschouwd worden.

God als intelligentie

brain

Na het moment of proces van bewust zijn of bewustwording is de volgende fase bij de mens het toepassen van intellect op hetgeen waarvan men zich bewust is.

Het absolute bewustzijn (God of welke andere naam dan ook), moet dan uiteraard omdat het een principe betreft ,ook over absolute intelligentie beschikken om hetgeen waar het zich van bewust is in een volmaak functionerende vorm te kunnen creëren.

Absolute intelligentie heeft absolute kennis tot gevolg hetgeen neer komt op alwetendheid of kennis in permanent voltooide vorm, het weten.

Het bewustzijn God ,weet op het moment dat het zich ergens van bewust is, tegelijkertijd ook op welke wijze dit in absolute of volmaakte zin vorm gegeven dient te worden.

God is naast bewustzijn als oorzaak ook intelligentie.

De absolute schepping is dus volmaakt foutloos en in absolute zin rechtvaardig  en objectief.

Zaken welke in relatieve of onvolmaakte context onrechtvaardig zijn kunnen vanuit God , het absolute volmaakte, bezien , rechtvaardig zijn. Het absolute regeert en bestuurd met betrekking tot het geheel en vanuit alwetendheid en niet gebaseerd op delen of vanuit relatieve waarheden.

 Bewustzijn is onzichtbaar maar bestaat desondanks, intelligentie is ook onzichtbaar maar bestaat ook desondanks omdat het proces daarvan en het eindresultaat zichtbaar is.

God in deze uitingsvorm van volmaaktheid zal ook onzichtbaar zijn en altijd onzichtbaar blijven omdat intelligentie als materie niet zichtbaar is.

God als principe

justice 6

Om onpartijdigheid , rechtvaardigheid en objectiviteit met betrekking tot hetgeen waarvan God zich bewust is te garanderen moet God als absolute Intelligentie geconcludeerd hebben dat dit alleen mogelijk is als God letterlijk zou functioneren als een principe.

Deze waarden komen automatisch voort uit volmaaktheid.

Een volmaakt principe is een principe welke in absolute zin niet veranderd kan worden, het staat voor eeuwig vast. Dit in tegendeel tot de onvolmaakte of relatieve menselijke principes welke men kan veranderen of verlaten

Dit, het bestaan als een principe, kan God alleen bewerkstelligen door in letterlijke zin een te worden met het concept van een principe zelf.  Principes kunnen zichzelf niet veranderen, die kunnen alleen van buitenaf veranderd worden. God kan zichzelf, eenmaal verenigd met het principe en al hetgeen daaruit voortvloeit , dan ook niet meer veranderen. Vanuit het begrip van principes geredeneerd is dit het volmaakt principe.

Hiermee is absolute volmaaktheid in alles voor eeuwig gegarandeerd.

Principes zijn echter niet zichtbaar die zijn alleen bekend door hun werking en hun gevolg.

In deze bestaansvorm is God en zal God ook altijd , in “materiële” zin onzichtbaar zijn en blijven.

 God als systeem

god 2

 

 

 

 

 

Een principe bestaat er om de werking van een systeem op een bepaalde wijze te garanderen. God als principe ondersteund dus een (goddelijk, absoluut of volmaakt) systeem, omdat het concept van God gebaseerd is op volmaaktheid, en volmaaktheid on absolute zin alleen volmaaktheid ondersteunt, geen onvolmaaktheid.

Een volmaakt systeem wordt door volmaakte wetmatigheden in stand gehouden of bestuurd en beheert , waar volmaakte principes uit voortkomen, welke het volmaakt systeem in stand houden.

Het volmaakt systeem is bedoeld om hetgeen waar het volmaakte bewustzijn zich van bewust of gewaar is in een absolute vorm en door middel van absolute intelligentie (kennis),tot stand te brengen, dit is de schepping of de creatie.

Het absolute systeem wordt geregeerd en bestuurd door absolute principes om de volmaakte werking van het systeem te altijd garanderen.

Het absolute systeem is eveneens God omdat het volmaakte alleen het volmaakte kan voortbrengen.

Vanuit het absolute beschouwd ,kan hetgeen voortkomt uit absoluut bewustzijn en tot stand gebracht is door middel van absolute intelligentie , niet anders dan volmaakt zijn  en is dit daardoor letterlijk gelijk aan God of God zelf.

Het systeem is God ,vanuit het concept van God bezien , als de in “materiële” zin,enige zichtbare en tastbare uitingsvorm van God voor de “onvolmaakte” mens.

God is in deze verschijningsvorm overal en alomtegenwoordig aanwezig in de “fysieke” wereld om ons heen, in alles dat niet tot de menselijke schepping behoort,

God als onzichtbare materie

Energy-Art


 

 

 

Een systeem is om te kunnen functioneren en om bestuurd en beheerd te kunnen worden ergens uit opgebouwd. Dit zijn de bouwstenen welke gehoorzamen aan de principes en haar wetmatigheden.  De volmaakte  bouwstenen in termen van het concept van God of een goddelijkheid of goddelijkheden zijn energie.

De wetmatigheden van God als systeem volgen de regels welke van toepassing zijn op energie in de ruimste zin van het woord.

Energie is de volmaakte materie.

De totale hoeveelheid energie in een systeem blijft altijd gelijk

Het is onmogelijk om energie te creëren (vermeerderen) en het is onmogelijk om energie te verminderen (vernietigen), het kan alleen van vorm veranderen.

Energie zelf, is onzichtbaar, alleen de werking en uitkomst van de werking van energie zijn zichtbaar, maar (de) energie zelf niet.

God als Het systeem is gebaseerd op energie en het systeem wordt geregeerd en bestuurd volgens wetmatigheden en principes van energie en de daaruit voortvloeiende principes.

Energie is een kracht welke is staat is een handeling of gebeurtenis plaats te laten vinden, het brengt veranderingen tot stand.

Energie kan ook omschreven worden als een systeem welke in staat is om warmte, beweging en licht te genereren.

 Letterlijk alles, zowel met betrekking tot hetgeen mensen geschapen hebben en zowel met betrekking tot hetgeen mensen niet geschapen hebben,  is terug te herleiden tot energie. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Lage trillingsfrequenties of anders gezegd trillingen van dezelfde frequentie als het menselijk lichaam ervaart de mens als vaste materie.

Al hetgeen de mens is komen aantreffen komt uit energie voort en is hieruit opgebouwd , en keert terug naar deze staat, inclusief de mens. De mens heeft namelijk zichzelf niet geschapen of gecreëerd maar valt in zijn essentie ook onder hetgeen geschapen of gecreëerd is door een ander bewustzijn.

God als (is letterlijk) alles

space 1

 

 

 Er bestaat dus wel een entiteit of wezen welke voldoet aan het concept van God. Dit echter een niet zichtbare allesomvattende entiteit. Dit is geen man vrouw, mensachtig wezen of welk ander fysiek zichtbaar wezen dan ook, maar een onzichtbare (al) macht en alwetende overal aanwezige entiteit. Daar leidt logica heen.

Bewustzijn is niet zichtbaar, Intelligentie ook niet. Principes en wetmatigheden zijn niet zichtbaar net zoals energie niet zichtbaar is. Toch bestaan al deze dingen omdat de werking ervan en de uitkomsten van die werking zichtbaar zijn. In deze verschijningsvormen is God onzichtbaar

God is alleen zichtbaar als de werking van God als systeem , de schepping of creatie zelf,en  in die zin is God overal en in alles zichtbaar.

God is in letterlijke zin het systeem zelf en God is ook zelf in letterlijke zin de bouwstenen van het systeem, energie. God houdt zelf als wetmatigheden, uitmondend in God als principe(s), God als het systeem in stand.

God,als oorzaak,  is bewustzijn welke zich gewaar of bewust is van dit systeem, en God is ook letterlijk zelf de intelligentie welke de wetmatigheden en bouwstenen bedacht heeft om het systeem, zoals God het zich gewaar was en is, te scheppen in een – werkende – volmaakte vorm.

God is dus in letterlijke zin alles en God is in absolute zin de enige realiteit. Letterlijk alles is verder relatief en speelt zich af in het bewustzijn van God.

God is letterlijk het leven  zelf en God is hetgeen het leven in stand houdt, reguleert en bestuurd als een principe. God is tevens de oorzaak van leven.

God is de oorzaak van leven doordat God zich hiervan bewust is (geweest) en God is het leven zelf, de bouwstenen in de vorm van energie, welke leven in stand houd. God is het intellect welke het systeem bedacht heeft en God is het principe en haar wetmatigheden welke het systeem in stand houdt en regeert en bestuurd.

In absolute zin, dus vanuit God bezien, bestaat er alleen God, dat is de enige werkelijke realiteit. Dit geldt voor het absolute (het volmaakte) en het relatieve (het onvolmaakte). Alles, elke relatieve werkelijkheid, speelt zich in de absolute werkelijkheid af binnen het bewustzijn van god, ook onze relatieve werkelijkheid en alle andere werkelijkheden waar God zich van bewust is.

bewustzijnsverruiming\groei

bewustzijn.jpg 3

 

Dit is hetgeen dat mijn bewustzijn, na toepassing van intelligentie en openheid,  in zich opgenomen heeft met betrekking tot het concept van God of een godheid.

Er is (of moet ) een wezen (zijn) welke aan die definitie voldoet, dat komt voort uit logica (werkend intellect). Dit is echter geen menselijk wezen, geen man noch vrouw,  of een ander mensachtig wezen of welke ander fysiek wezen dan ook.

Dit is een onzichtbaar wezen, welke geen vorm heeft, die tegelijkertijd absoluut bewustzijn(alwetend), intelligentie in voltooide vorm (alle kennis in voltooide vorm omvattend), een volmaakt principe (om volmaaktheid te garanderen) en energie (het leven zelf) is.Dit onzichtbaar wezen of deze onzichtbare bestaansvorm is zelf de bouwsteen van alle leven.

Voor mij is er hierdoor sprake van, everything in it’s right place

 

Dit wezen neemt geen ruimte in beslag en kan niet aangewezen worden omdat het onzichtbaar is en overal tegelijkertijd is , dit wezen is  overal en alomtegenwoordig en is voor ons, op dit moment, alleen zichtbaar als systeem, de scheppingen of creaties , welke in diverse gradaties ‘fysieke’ uitingen zijn van de werking van dit wezen en tevens dit wezen zelf zijn. Dit wezen is het enige dat absoluut is en al het andere is relatief. Zowel de entiteit zelf in absolute zin, de enige echte werkelijkheid, en al het andere, de relatieve werkelijkheid, worden geregeerd door dit wezen als wetmatigheden uitmondend in principes.

God is een alomtegenwoordige, allesomvattende en alwetende , onzichtbare en objectieve aanwezigheid.

Dat is mijn concept van God of een goddelijk wezen voortkomend uit het feit dat alles een oorzaak heeft en de processen welke van toepassing zijn met betrekking tot creëren en scheppen.

 

ape-thinker_o_1533975

Ontsprongen in het noorden van het zuiden.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *