Volmaakt Bewustzijn

 God

Ons leven zou niet anders zijn als alleen onze naam, uitgezonderd alle andere gebeurtenissen , anders was geweest. In absolute zin is een naam slechts een naam, gerelateerd aan absolute waarheid heeft het verder geen betekenis.

De naam God is slechts een naam welke gegeven is aan het concept van volmaaktheid of anders gezegd aan een conceptueel wezen van volmaaktheid. Elke andere naam was en is in principe ook acceptabel. Het gaat namelijk niet om de naam maar de aard van het wezen achter de naam, omdat het volmaakte staat voor God zal ook echter verder die benaming gebruiken.

Het wezen God, (voor mij) ,de intelligentie, achter de scheppingen en creaties waarvan de mens , inclusief de mens zelf, niet de oorzaak is, zou een in absolute zin volmaakt wezen moeten zijn.

God zou dus in absolute zin het tegendeel – moeten – zijn van hetgeen mensen zijn.

Godsdiensten

De God (of goden) van de huidige godsdiensten, zowel de groten en de kleinen, de bekenden en minder bekenden en de niet meer bestanden,  heeft gebaseerd op het concept van God of een Godheid, en gerelateerd aan de (scheppings)verhalen van de respectievelijke religiën,  kwaliteiten die als absoluut en volmaakt aangemerkt kunnen worden.

hg
Thinker

De goden van alle scheppingsverhalen hebben echter ook veel eigenschappen , of vertonen handelingen en gedrag , die als absoluut onvolmaakt aangemerkt dienen te worden.

Dit is strijdig met het concept van God een Godheid of goden, deze wezens moeten , of dit wezen moet, in absolute zin volmaakt zijn.

Vanwege duidelijke onvolmaaktheden zijn deze goden , die van de aan ons bekende scheppingsverhalen, geen God ,in de zin van het concept van een godheid, namelijk een in absolute zin volmaakt wezen.

Met andere woorden de Goden van de scheppingsverhalen, en alle andere soortgelijke verhalen gerelateerd aan scheppingen , zijn geen God, bezien vanuit het concept van een godheid.

Atheïsme

atheisme-nNa voorgaande vaststelling , zou het atheïsme de logische volgende stap moeten zijn.

Het afstand nemen van het bestaan van een wezen welke voldoet aan het concept van God, Goden of een godheid.

Het ontkennen van God staat gelijk aan atheïsme en dat zou gebaseerd op de ons bekende concepten van God en de daarbij horende scheppingsverhalen en andere soortgelijke verhalen , zowel vanuit het heden als het verleden juist zijn. Die goden zijn gerelateerd aan het concept van God of een godheid, namelijk een in absolute zin volmaakt wezen, geen God.

Er kunnen echter ook andere goden, of een andere God  of andere concepten van God zijn waarmee mensen nog niet bekend zijn omdat het bewustzijn dat nog niet kan omvatten of bevatten. Die  kunnen logischerwijs dan (nog) niet ontkend worden, omdat ze daarvoor eerst gekend en bekend moeten zijn of worden als concept van God of God.

Dat is hetgeen dat de atheïst nu namelijk ontkend. Het concept van God of goden volgens scheppingsverhalen welke aan ons bekend zijn, maar dit zijn echter geen concepten van God of Goden omdat de concepten onvolmaakt zijn en dus geen betrekking kunnen hebben op een mogelijke ‘feitelijk’ bestaande God.

De atheïst ontkend dus niet het bestaan van God want hetgeen de atheïst ontkend is geen God volgens het concept van een Godheid.

De atheïst ontkend de bestaande en vroegere concepten van God of goden welke verwijzen naar een Godheid (Goden) en goddelijkheid, maar deze concepten verwijzen niet naar een goddelijk wezen en dus niet naar de (een) ,mogelijk wel degelijk bestaande God of Goden.

Atheïsme ontkend dus iets wat niet bestaand is, dat hoeft echter niet ,vanuit logica bezien, ontkend te worden , omdat, het reeds niet bestaand is.

De ontkenning is daarnaast ,echter ook vanuit pure wetmatigheden van logica beredeneerd om andere reden, onmogelijk vol te houden. Het aanwezig zijn van andere scheppingen en creaties dan die van mensen, maakt het zeer waarschijnlijk dat er een andere intelligentie , buiten de mens, bestaat omdat scheppingen en creaties intelligentie als grondoorzaak veronderstellen. Naast de scheppingen en creaties van mensen is er ook sprake van scheppingen creaties die niet de menselijke intelligentie  als (grond)oorzaak hebben.

Het belijden of aanhangen van een atheïstisch gedachtegoed (concept) wordt dan vanuit het gezond verstand (werkend intellect) bezien onmogelijk en onlogisch. Het is dan op precies dezelfde wijze onlogisch om dat als waar aan te nemen, als dat dit het geval is met religie zoals op dit moment in het bewustzijn van de meerderheid voorkomt.Beide concepten negeren hetgeen logica aangeeft.

Religieuze instituten

hg
Sint Pieterskerk te Rome (voorbeeld van een religieus instituut)

De huidige, en in het aan ons bekende verleden, aangereikte concepten van het wezen God, ( goden of een godheid) door allerlei godsdiensten (en hun instituten) , zijn ontoereikend om de intelligentie , het wezen achter niet menselijke scheppingen, te omschrijven, beschrijven en te omvatten.

Uit de aangereikte concepten komt namelijk ook onvolmaaktheid naar voren en dat is onverenigbaar met het concept van volmaaktheid waar God of een Godheid aan moet voldoen.

Dit wezen of deze intelligentie , welke moet bestaan omdat er naast menselijke creaties ook andere creaties bestaan, moet dan bestaan buiten de concepten van god, een godheid, of goden welke de  godsdiensten en andere soortgelijke diensten aanreiken, aanreikten  en als – enige – waarheid omtrent een goddelijk wezen verkondigen.

De God of Godheid van deze (gods)diensten ,is namelijk gebaseerd op het concept van God, geen goddelijk wezen, zijnde een absoluut volmaakte entiteit.

De (andere) intelligentie moet dan bestaan en te omvatten en te bevatten zijn buiten deze concepten van God, een godheid of goden waarmee de mens bekend is of was in het aan ons bekende verleden.

Of anders gezegd onze concepten van een ander intelligent wezen (lees God) buiten de mens zijn ontoereikend, maar dat betekend daardoor niet automatisch dat dit wezen niet bestaat.

Dat mensen dachten dat de aarde plat was betekend niet dat ook inderdaad plat was. Dat mensen dachten dat de aarde het centrale punt was in ons zonnestelsel en niet de zon, betekend niet dat het ondanks die gedachten, toch , ook destijds niet ,de zon was welke het centrale punt was. Dit was ondanks de gedachten/concepten destijds wel degelijk het geval.

cross

De Godsdiensten in ruime zin, en hun concepten en scheppingsverhalen omtrent God, verhinderen juist om de God, gebaseerd op het concept van God, een in absolute zin volmaakt wezen, werkelijk te vinden, te kunnen bevatten, te kunnen ontdekken en te leren kennen.

Deze godsdiensten opereren namelijk binnen bepaalde vastgestelde rigide grenzen van een bepaald vaststaand concept met betrekking tot God, welke kijkend naar het concept onvolmaakt is. De God of godheid van het concept God, waarbij dit staat voor een in absolute zin volmaakt wezen, zal via deze route nooit gekend en bekend worden. Het concept van God, van de godsdiensten in de ruime zin van het woord, sluit dit automatisch uit omdat deze het grenzeloze in een begrensd concept heeft gegoten.

Het onvolmaakte wordt door geestelijke instituten maar ook door andere kleinere groepen welke een godsdienst belijden, gepresenteerd als volmaakt terwijl het onvolmaakt is, waardoor werkelijke volmaaktheid verborgen blijft en zal blijven. Onvolmaaktheid kan namelijk geen volmaaktheid voortbrengen, openbaren en onthullen. Zolang dus Godsdiensten in de ruime zin van het woord, vanuit en binnen vastgestelde begrenzingen godsdienst belijden , zal de andere intelligentie (lees God voor het gemak) niet in bewuste zin gevonden en gekend worden.

De concepten van het atheïsme welke voor een deel hun grond vinden in de wetenschap ,vallen in deze ook onder de noemer godsdienst ondanks dat ze dat niet zijn. Het betreft namelijk echter ook een onlogisch concept,precies als de concepten van godsdiensten, welke uitspraken doen met betrekking tot God of Goden.

Een andere ,niet menselijke, intelligentie moet echter bestaan ,omdat er andere creaties en scheppingen bestaan, die niet door mensen bedacht en vervaardigd zijn en omdat er achter scheppingen en creaties altijd intelligentie schuilgaat. Ons bewustzijn kan het concept daarvan echter nog niet bevatten en omvatten.

Bewust zijn van God (lees volmaaktheid)

OIU
the searcher

Om God te vinden en te ontdekken zal gedacht en gehandeld moeten worden zoals God , het andere scheppende en creërende wezen, zelf denkt en handelt, met andere woorden men zal zich moeten (proberen te) verplaatsen in een , in absolute zin volmaakt wezen, een volmaakte intelligentie, een volmaakt bewustzijn. Of nog anders gezegd men zal in zijn eigen bewustzijn, een eenheid met het concept God, als een in absolute zin volmaakt wezen, tot stand moeten brengen. Of nog anders gezegd men zal zich werkelijk bewust moeten worden wat volmaaktheid werkelijk betekend en inhoud als concept, inclusief alle daarbij horende consequenties.

Het absolute moet benaderd worden vanuit het absolute , dus vanuit volmaakte gedachten, bewustzijn en intelligentie, om dit te kunnen doorgronden en te bevatten.

Dit is niet onmogelijk , omdat de mens over voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en intelligentie beschikt. De mens is daarnaast ook in letterlijke zin bekend met het onvolmaakte (in zijn eigen leven) en daardoor in abstracte zin automatisch ook met de tegenstelling hiervan, het volmaakte als concept. De mens kan zich hier dan ook, indien de mens dit wenst,  een voorstelling van maken.

Deze benadering is noodzakelijk omdat vanuit het relatieve (het onvolmaakte)  , het huidige mens-zijn, het absolute (volmaakte wezen) nimmer onthuld , bekend en gekend zal kunnen worden. Het relatieve kan het absolute niet kennen , bevatten of omvatten tenzij het zich los maakt van relatieve concepten en zich openstelt voor het absolute. Het relatieve kent begrenzingen en het absolute is per definitie onbegrensd. Het relatieve kan het absolute daardoor niet omvatten (en bevatten) en kennen.

waarheid

Om waarheid in deze context te ontdekken en als zodanig te herkennen, moet het bewustzijn in abstracte zin ook het absolute als concept in het eigen bewustzijn als vertrekpunt hebben.  Het absolute ,waarbij dit gelijk staat aan volmaaktheid  en objectief is  en voldoet aan de logische wetmatigheden welke voortkomen uit intelligentie, waarbij er geen strijdigheid optreed met het concept van God, een godheid of goden.

Gedachten vanuit het noorden van het zuiden.

 

jgg
travellers

Longriders – on the move – the journey continues

 

Longrider


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longrider

God?

Bestaat er een goddelijk wezen?

Menselijke scheppingen of creaties hebben allemaal een intelligente oorzaak (veroorzaker), de mens zelf. Naast menselijke scheppingen\creaties is er echter ook sprake van scheppingen en creaties waarvan de mens niet de oorzaak is. Dit zijn de scheppingen welke de mens is komen aantreffen. Deze zouden dan,logischerwijs bezien,  ook intelligentie als oorzaak moeten hebben omdat dit bij alle menselijke scheppingen het geval is. Omdat dit bij alle (menselijke) scheppingen\creaties het geval is, is er sprake van een principe of een steeds terugkerende wetmatigheid.

Logisch bezien moet er een dergelijk wezen (God of Godheid) bestaan, omdat elke schepping een intelligente oorzaak heeft, dus dan ook de niet menselijke scheppingen en creaties. Dit is nogmaals hetgeen mensen zijn komen aantreffen en dat reeds bestond voor de mens of ontstaat tijdens de aanwezigheid van mensen , waar zij echter niet de veroorzaker van zijn.

brain-imageGeen enkele menselijke schepping is uit zichzelf (lees toevallig) ontstaan maar heeft menselijke intelligentie als grondoorzaak. Het is dan onlogisch om vervolgens te veronderstellen, dat niet menselijke scheppingen of creaties, hetgeen wij als mens zijn komen aantreffen, dat niet hebben, of anders gezegd niet intelligentie als oorzaak hebben.

Intelligentie waar mensen over beschikken, verzet zich tegen een dergelijke stelling omdat dit juist, vanwege het ontbreken van logica,  niet getuigd van intelligentie . Intelligentie volgt altijd logica. De kunst is ,om de altijd aanwezige logica, in absolute zin te ontdekken met betrekking tot een respectievelijk onderwerp.

Het is onlogisch om te veronderstellen dat wanneer vaststaat dat (alle menselijke) scheppingen het gevolg zijn van toepassen van intelligentie, om dan ervan uit te gaan dat alle andere scheppingen of creaties (die welke de mens is komen aantreffen en waarvan de mens niet de oorzaak is), het gevolg zijn van toeval en niet van intelligentie.

Als menselijke scheppingen of creaties voortkomen uit intelligentie dan geldt dat ook voor niet menselijke scheppingen. Dat is een logischere veronderstelling dan het omgekeerde.

Menselijke creaties of scheppingen

vgf
menselijke schepping

Kan een auto bijvoorbeeld, vanaf het verkrijgen van de grondstoffen voor het vervaardigen van een autoband, en letterlijk alle processen daartussenin (inclusief ook het verkrijgen van alle daarvoor benodigde grondstoffen), tot uiteindelijk een complete en functionerende auto , toevallig ontstaan?

Dat al hetgeen dat daarvoor nodig is, bekend is, verzameld wordt , en vervolgens gevormd en  geconstrueerd word, zodanig dat het eindresultaat een volledig functionerende auto is, kan alleen tot stand komen door middel van intelligentie dat kan niet toevallig ontstaan. Al de grondstoffen die aan de orde zijn om tot een functionerende auto te geraken zullen niet uit zichzelf ontstaan, dan samenkomen, zichzelf passend vormen , en dan geordend  samenvoegen, alleen bewustzijn die intelligentie toepast kan dit bewerkstelligen.

suriname - een prachtig land - keep it that way
Niet menselijke schepping

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet menselijke scheppingen of creaties

Waarom zou achter een melkwegstelsel haar ontstaan en haar werking, of achter het proces van bijvoorbeeld fotosynthese of de koolstofkringloop dan geen intelligentie schuilgaan als bedenker en instandhouder van systemen en principes, waardoor deze creaties \scheppingen (systemen) konden ontstaan (of niet ontstaan in hun huidige vorm). Dit zijn veel complexere , verreikende en diepgaandere processen dan het tot stand komen van een auto, maar die zouden dan toevallig ontstaan zijn. Dat is opnieuw, een onlogische gedachte.

Veel waarschijnlijker is het dat ook achter niet menselijke scheppingen of creaties een intelligentie, een  intelligente wens ,wil ,wezen, aanwezigheid of schepper als grondoorzaak schuilgaat. Het betreft dan wel intelligentie welke functioneert op een ander niveau van bewustzijn dan de mens, hetgeen gelet op de aard , omvang en diepgang van de scheppingen van beiden.

Dit wezen zou dan, als grondoorzaak van alle niet door mensen geschapen of gecreëerde dingen,  ook de grondoorzaak zijn van mijzelf als mens.

lad
lichaam & geest

Het maakt voor de vaststelling van dit wezen in deze niet uit, hoe men de mens wil beschouwen , alleen als lichaam, als lichaam en geest of alleen geest, er gaat een intelligente oorzaak achter die beschouwing schuil.

Het maakt ook niet uit hoe men dit wezen wenst te noemen, met een specifieke eigennaam, met de soortnaam als eigennaam (de enige – ware – god), of met de soortnaam een godheid , het gaat erom als dit wezen bestaat of niet bestaat en uitgaande van logica moet een dergelijk wezen bestaan.

Het feit dat er  scheppingen of creaties bestaan waarvan de mens niet de oorzaak is wijst erop dat er , buiten de mens, een ander scheppend wezen of wezens bestaan omdat scheppingen en creaties ,intelligent bewustzijn als (grond) oorzaak hebben. Onze eigen creaties en scheppingen als mens zijn daar het bewijs van.

Longriders

Voor mij is het concept van God of een goddelijk wezen, of goddelijke wezens,  gebaseerd op het bovenstaande en in algemene zin  , geen zinloos concept. Het bestaan van niet menselijke intelligentie  is , voortkomend uit logica, voor mij waarheid. Dat concept moet in absolute zin alleen geformuleerd en gedefinieerd worden om vast te stellen wie of wat God is. Tijdens de vaststelling daarvan is er ook automatisch sprake van vaststelling en definiëring van al het andere omdat deze allen (lees alle andere dingen)dit wezen als grondoorzaak hebben.

Mijn innerlijke beleving van de mens als (een)  Longrider is ontstaan gedurende bovenstaand bewustzijnsproces en de  speurtocht of the long ride naar mijn wortels (of onze wortels) neemt vanaf dit punt pas werkelijke een aanvang.

Longriders

Longriders