2 + 2 = 5

Welkom (Waarheid),

Dit blog vanuit Suriname is een weergave van gedachten aanwezig in mijn bewustzijn. Een daarvan betreft  gedachten aangaande mijn (werkelijke) wortels als mens.

De gedachten en antwoorden van eerdere of andere speurders ,of de volgelingen van die speurders, die zijn en worden aangereikt ,zijn ,als ik aan de hand van logische wetmatigheden deze overweeg , onjuist en niet waar. De (mijn) speurtocht betreft andere wortels , dan die welke het christendom , in mijn geval, (of andere – huidige – religiën), of andere – ideologische – concepten,  mij proberen voor te houden.

De speurtocht betreft hetgeen in absolute zin waar is met betrekking tot mijn zelf.

vf
vf

Wat is waar en wat is niet waar?

De  speurtocht kan eindigen bij dit, (het) fysieke – menselijke – lichaam, of voorbij dit punt – in bewustzijn – gaan. Een van deze twee moet waar zijn. Of wij zijn het lichaam of wij zijn de bewoners van het lichaam. Wat waar is zal bepaald moeten worden door het toepassen van logische wetmatigheden op materiële onderwerpen en abstracte onderwerpen. 

De logische wetmatigheden moeten dan alleen maar gevolgd worden naar dat waarheen zij leiden, om hetgeen te vinden wat in absolute zin waar is, ongeacht wat dit is en ongeacht de implicaties van hetgeen, dat als waar naar voren komt of is gekomen.

Waarheid

Het gaat mij niet om de waarheid want dit is altijd een relatieve waarheid, afhankelijk van iets anders waar het zijn waarheid aan ontleend en waar het dus van afhankelijk is.Het gaat mij om waarheid, dat wat zichzelf aan de hand van logische wetmatigheden aandient als waar en daardoor in absolute zin waar is.

Waarheid moet aan de hand van logische wetmatigheden in het bewustzijn, vanzelf  als waar naar voren komen.  Dit kan alleen aan de hand van vrij en onbegrensd, objectief  denken, gebaseerd op wetmatigheden van logica,  omdat absolute waarheid alleen op die manier gevonden kan worden.

waarheid
waarheid

Onvrijheid (Onvrij denken), begrenzing door derden ,   heeft geen waarheid – in absolute zin- tot gevolg ,omdat onvrijheid logische vragen zal onderdrukken. Deze waarheden zijn (af)gedwongen  waarheden en daardoor relatieve waarheden.

Begrensdheid (zelfverkozen onvrijheid) zal eveneens niet tot waarheid in absolute zin leiden. Grenzen mogen dan namelijk niet overschreden worden waardoor logische vragen die gesteld moeten worden niet gesteld of vermeden zullen worden. Deze waarheden komen geforceerd tot stand vanwege de begrenzing welke waarheid in een bepaalde onlogische richting forceert.

Objectiviteit is eveneens een vereiste om waarheid te vinden omdat er anders begrenzing (vanwege voorkeuren of antipathieën) zal optreden.

Waarheid hoeft niet speciaal (in eerste instantie) ,in fysieke\materiële\werkende  zin aangetoond te worden om waar te zijn. Als een concept – in abstracte zin – sluitend is, dus in theorie , gebaseerd op logica, volledig waar is, is dit ook waarheid in absolute zin.

De huidige (zogenaamde absolute) waarheden, zowel de spirituele (geestelijke) , misschien het boeddhisme en sommige concepten van het hindoeïsme uitgezonderd, als de materiële of wereldse (inclusief de – huidige -wetenschappelijke), zijn voor mij , gerelateerd aan mijn speurtocht , onbevredigend (lees , in absolute zin niet waar).

Hun waarheden omvatten concepten, welke volgens de wetmatigheden van logica, gerelateerd aan het absolute als begrip, onjuist zijn. Zij voldoen daarom niet aan een voorwaarde om in absolute zin waar te – kunnen – zijn.

Het absolute of het volmaakte van hun waarheid is, aan de hand van logica,  volgens hun eigen concepten namelijk niet absoluut of volmaakt.

In hun concepten is het absolute of volmaakte niet objectief maar subjectief , ook dit is echter strijdig met volmaaktheid en het absolute als begrip.

Waarheid in absolute zin zal  via deze routes verborgen blijven, desondanks presenteert men dit als waarheid.

 

de
denker & zoeker

Wat waar is moet voldoen aan het criterium van objectiviteit en het moet voldoen aan de wetmatigheden van logica en het moet niet gebonden zijn aan grenzen.

Het eindresultaat zal anders zijn dat 2 + 2 gelijk zal zijn aan 5, met andere woorden ,de uitkomst zal onjuist zijn, of nog anders gezegt,  onwaarheid of relatieve waarheid zal zich voordoen (gepresenteerd worden) als  absolute waarheid.De uiteindelijke uitkomst zal in absolute zin uiteindelijk geen waarheid maar dwaling gerelateerd aan het absolute. De uitkomst zal niet zijn dat 2 + 2 gelijk is aan vier, maar aan vijf. Het begin van dwaling en de continuering van dwaling.

2+2 = 5 by Radiohead

 

Question everything

Onvrij en begrensd denken kan nooit tot waarheid leiden omdat logische vragen niet gesteld kunnen of mogen worden.Dit vanwege onvrijheid , opgelegd door derden, met betrekking tot het ontwikkelen van bewustzijn of vanwege (vrijwillige) begrenzing van bewustzijn (het geloven), waardoor waarheid ook niet gevonden zal of kan worden, of wel gevonden is maar niet als zodanig herkend zal worden. Zolang er nog vragen te stellen zijn is waarheid in absolute zin niet gevonden. In beide bovengenoemde gevallen is dit aan de orde omdat vragen die gesteld moeten worden niet gesteld zullen worden waardoor (absolute) waarheid verborgen zal blijven.

Waarheid in absolute zin, is voor mij datgene ,wat aan de hand van logische wetmatigheden, in het bewustzijn naar voren komt als antwoord, ongeacht wat dit antwoord en haar verdere implicaties zijn.

Het gaat mij alleen om hetgeen in absolute zin waar is omdat dit waarheid van een blijvend karakter is. Relatieve waarheid (of de waarheid) ,is afhankelijke waarheid en voldoet daardoor niet aan een vereiste aangaande logica, namelijk dat er sprake moet zijn van onafhankelijkheid en objectiviteit.  Relatieve waarheid is gelieerd aan de verkondiger van die waarheid en daardoor niet absoluut waar. Die waarheid is niet de uitkomst van logica ,maar de uitkomst van de mening van de verkondiger van die waarheid.  Bij relatieve waarheid is er altijd sprake van onbeantwoorde vragen welke door logische wetmatigheden worden aangedragen.

Mijn speurtocht heeft echter te maken met datgene wat altijd en overal waar is, onafhankelijk van elk ander ding.

God

Daarvoor neem ik als vertrekpunt het concept van God of een Godheid, een in absolute zin volmaakt wezen ,of anders gezegd een wezen dat van zichzelf in absolute zin geen onvolmaaktheid kent als eigenschap.

Het concept van God, goden of een godheid, is hetgeen gelijk staat aan wat absolute waarheid zou moeten zijn.

Het vertrekpunt had evengoed, de mens zelf, wetenschap, de dood, atheïsme of elk ander facet van het leven zelf ,in algemene zin, kunnen zijn. Het zal toch allemaal leiden naar het concept van God, Goden of een goddelijk wezen , en de vraag als dit wezen – van waarheid (gebaseerd op het concept van God ) -, gebaseerd op absolute waarheid ,wel of niet bestaat.

Die vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden omdat al het andere hieraan (het antwoord) gerelateerd is.

Longrider 

2 + 2 = 5 Lyrics – Radiohead

Are you such a dreamer
To put the world to rights
I’ll stay home forever
Where two and two always makes a five
I’ll lay down the tracks
Sandbag and hide
January has April showers
And two and two always makes a five
It’s the devil’s way now
There is no way out
You can scream and you can shout
but It is too late now
Because you have not been
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention

 

Yeah I feel it, I needed attention
Payin’ attention
Payin’ attention
Payin’ attention